Choosen As Best Answer

175x^2 +mx - 2^6*3^7*5^10*11*13 = 0
(7x -2 * 3^4 * 5^3 * 11)(5^2x +2^5 * 3^3 * 5^7 * 13) = 0
x = 1/7*(2 * 3^4 * 5^3 * 11) or -1/25*(2^5 * 3^3 * 5^7 * 13)
前面的解其分母的 7 沒辦法約分 => 會是分數
後面的解其分母的 5^2 可以和分子約分 => 約分後變成 -(2^5 * 3^3 * 5^5 * 13),是5的倍數,且會是一個負的整數

110會考戰士🏆

謝謝🙏

Post A Comment
News
【IG直播懶人包】十大科目筆記方法分享
【開學必讀】準高中、準大學生必知二三事
【筆記方法】國文筆記怎麼做,三個超強筆記方法大公開