Choosen As Best Answer

(x-3)^2 = 2
x^2 -6x +9 = 2
x^2 -6x +7 = 0

題目要求 2x^2 -ax +b = 0
所以上面式子 *2
=> 2x^2 -12x +14 = 0
a = 12,b = 14

Post A Comment
News
【IG直播懶人包】十大科目筆記方法分享
【開學必讀】準高中、準大學生必知二三事
【筆記方法】國文筆記怎麼做,三個超強筆記方法大公開