Science
國中

ไม่เข้าใจง่า.ใครทำเป็นสอนหน่อย🙏

ด, ภั ัฒ ฉ่ หบังสือเรียนรายวิซาพืนฐาบวิทยาศาสตร์ ย ๕๐092 0 1 ขายคนหนึ่งวิตพื้น โดยใ1 .แต่ละครังจะเริมต้นที่หน้าอกซิต พื้นแล้วออกแรงตับ พื้น 0 นิวตัน จากนั้นเหยียดแขน จนสุดโดยให้หน่ น อก สูงจา กพื้น 40 เซนติเมตร ถ้า น้าหนักของ งๆ )ยคนนี้เท่ากับ 700 บิวตัน ในการดันพื้น นแต่ละครังทําให้เกิดงานได้ประมาณเท่าไร ” เพื่อยก) 2 ซู ยคนหนึ่งต้นยางรถยนต์ไปข้างหน้าด้วยแรง ในแนวระดับ 600 นิวตัน ทําให้ยางรถยนต์เคลื่อนที่ไป ขั้ ข้างหน้าได้ 10 เมตร แรงเสียดทานระหว่างยางรถยนต์ กับพื้นเท่า ากับ 100 นิวตัน 21 ช ายคนนี้ทําให้เกิดงานได้เท่าใด 22 งานเนื่องจากแรงเสียดทานมีค่าเท่าใด * 3. ออกแรง 40 นิวตัน ต้นรถเข็นหนัก 30 นิวตัน ให้เคลือนที่ได้ระ ะยะทาง 10 เมตร ภายในเว การต้นร รถเข็นเป็นเ ท่าไร " 8 หักเรี าเรียนบันทึกข้ าขอมูลการยกน้าหนักขอ งเครืองก จํานวน 3 เครื่อง ดังตาราง หมายเลข 1

解答

News
【IG直播懶人包】十大科目筆記方法分享
【開學必讀】準高中、準大學生必知二三事
【筆記方法】國文筆記怎麼做,三個超強筆記方法大公開