Choosen As Best Answer

∠B + ∠E = 180 - 76 = 104度
∠B + ∠F = 180 - 92 = 88度
∠E 的平方角為 ∠e、∠F 的平方角為 ∠f (即 2∠e = ∠E、2∠f = ∠F)
兩式相減:
∠E - ∠F = 16度 => 1/2×(∠E - ∠F) = ∠e - ∠f = 8度

如圖,
所求 = 180 - ∠e - (76 - ∠f) = 104 - ∠e + ∠f = 104 + ∠f - ∠e
因為 ∠e - ∠f = 8度 ,所以 ∠f - ∠e = -8度
所求 = 104 - 8 = 96度

加油

謝謝!

Post A Comment
News
【IG直播懶人包】十大科目筆記方法分享
【開學必讀】準高中、準大學生必知二三事
【筆記方法】國文筆記怎麼做,三個超強筆記方法大公開