Choosen As Best Answer

(3/8 x + 1)^2 = 520
3/8 x + 1 = ± √520
3/8 x = -1 ± √520
因為 m > n => 3/8 m = -1 + √520、3/8 n = -1 - √520

3/8 m - 3/8 n
= (-1 + √520) - (-1 - √520)
= 2√520 = 4√130 = 4 × 11.402 = 45.608

(a^2 - 6a + 9) + (2b^2 - 16b + 32) + (4c^2 - 40c + 100) = 0
(a - 3)^2 + 2(b - 4)^2 + 4(c - 5)^2 = 0
=> a - 3 = 0,b - 4 = 0,c - 5 = 0
=> a = 3、b = 4、c = 5
面積 = 1/2 × 3 × 4 = 6

朵雅(´•ω•`๑)🌟

感謝解題

Post A Comment
News
【IG直播懶人包】十大科目筆記方法分享
【開學必讀】準高中、準大學生必知二三事
【筆記方法】國文筆記怎麼做,三個超強筆記方法大公開