ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ ทำไมาเป็น

แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ ที่ 1 ดอกเบี้ยทบด้น 7 1. ฝากเงินสดเริ่มต้นที่ 100,000 บาท ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ให้ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.5 ต่อปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ยทบต้น ดังนี้ 1.1 อัตราดอกเบี้ยทบต้น ทุก 3 เดือน วิธีทำ จากโจทย์จะได้ว่า P = ........ ) K = จะได้ เงินฝากรวม เมื่อฝากไป ปี (1-6) 1.2 อัตราดอกเบี้ยทบต้น ทุก 4 เดือน วิธีทำ และ r = L จากโจทย์จะได้ว่า P = K = ปี = P จะได้ เงินฝากรวม เมื่อฝากไป ก 1.3 อัตราดอกเบี้ยทบต้น ทุก 1 เดือน วิธีทำ และ r = K = n = จากโจทย์จะได้ว่า P = ... ปี - ()" จะได้ เงินฝากรวม เมื่อฝากไป = |

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🙏 เรื่องการแก้อสมการ ม.3 ค่ะ ทุกข้อเลยนะคะ ยากมาก //ตุยเย่ วาตานาเบ้ ไอโกะ😵

ลนนน ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้อง ล ปัจจุบันอายุของหน่อยเป็นสามเท่าของ อายุข้องนิด( เมื่อ 4 ปีที่แล้วอายุของหน่อย มากกว่าห้าเท่าข้องอายุของนิด ปัจจุบัน นิดอายุมากสุดกี่ปี 1.6ปี 3จ8ปี 2.7 ปี 4.9ปี 9 เงินอยู่ 100 บาท ถ้าแจกคนละ 75 บาท จะ เหลือเงินไม่ถึง 100 บาทมีเด็กรับแจกเงิน มากสุดกีคน [. 35 คน คน คน คน ละดําออกเดินทางจากจังห ค ไ วัด 3 แดงเดินทางด้วยอัตราเร็ว 12 ต่อชั่วโมง ดําเดินท อัตราเร็ มตรต่อชั่วโมง งใช้เวลาเดิน นาที ระยะ มือง , และเมือง ธ น้อยสุด 2. ถ้าแจกเงินให้เด็กคนละ 80 บาท จะขาด | | | ] แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจําหน่วย 4. ในกระเป๋าถือใบหนึ่งมีธนบัตร 2 ชนิด คิล หน่วยการเรียนรูที่ 1 ,, อ ธนบัตรยี่สิบบาทและธนบัตรหนึ่งร้อยบาท จํานวน 32 ฉบับ นับดูแล้ วไม่น้อยกว่า เว จ ร บาท ในกระเป๋ าใบนี้มีธนบัตรยี่สิบบ าห อย่างมากกี่ฉบับ 1. 20 2 3. 24 4. 25 ผลบวกของจํานวนคู่สามจําน วนเรียงกันมี ค่าไม่ถึง 93 จํานวนคู่ที่มากที่สุดมีค่าเท่าใด 1. 26 2 ฒญู 3 จ0 4. 32 ซุ จํานวนคี่สองจํานวนเรียงติดกันมีผลคูณ ญู น้อยกว่า 35 จํานวนคศีที่น้อยกว่ามีค่าน้อย “ สุดเป็นเท่าใด 1. -7 2. -5 ฟ : 5 6 4 8 -(* ) จะ : เป็น จํานวนเฉพาะทีน้อยทีสุด แล้ว : มีค่าเท่าเด 12 เซนติเมตร 4. 14 เซน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มหาวิทยาลัย

ช่วยทีครับสอบอาทิตย์หน้า

บ 32. เมื่อมีการขายสินค้าของกิจการร่วมค้าในสมุดบัญชีของผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะบันทึกอย่างไร ถ้ากิจการแยกบัญชีร่วม ค้าแยกต่างหากอีกชุดหนึ่ง 33. วิธีการปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการร่วมค้า มีกี่ ... วิธี 36. ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่ผู้ฝากขายจะต้องให้ผู้รับฝากขาย 35. ตัวอย่างค่าใช้จ่ายที่ผู้รับฝากขายจะคิดเอาจากผู้ฝากขายได้ 36. ประโยชน์ของการฝากขาย ทางด้านผู้ฝากขาย 37 ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของการขายตามสัญญาผ่อนชําระคือ 38. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อจะแสดงในงบการเงิน 39 บัญชีกําไรขายเงินผ่อนรอตัดบัญชี เป็นบัญชีประเภท 40. งบการเงินที่กิจการอุตสาทกรรมจัดทําขึ้นได้งบ 41 ลําดับขั้นตอนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวงจรต้นทุนกับวงจรการดําเนินงานทั่วไป 42 ในการผลิตสินค้า 1 ชิ้น ของกิจการแห่งหนึ่ง มีรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุน ดังนี้ 1. วัตถุดิบใช้ไปในการผลิต เท่ากับ 2,800 บาท 2. ค่าแรงงานทางตรงชั่วโมงละ 35 บาท ใช้เวลาผลิต 25 ชั่วโมง 3. อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิต เท่ากับ 10 บาท ต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง ต้นทุนสินค้าต่อหน่วยเป็นจํานวน ... บาท 83. การบันทึกรายการปรับปรุงในกรณีที่วัตถุดิบที่ตรวจนับได้จริงสูงกว่าวัตถุดิบตามบัญชี จะบันทึกอย่างไร (กิจการใช้ ระบบบันทึกวัตถุดิบคงเหลือแบบ 6ๆว๕1นลป 64. ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบของกิจการอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 3 1 ธันวาคม 2555 ราคาทุน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ วัตถุดิบ ก 8,000 8,200 วัตถุดิบ ข 15,000 13,500 วัตถุดิบ ค 7, 100 7,000 " ถ้ากิจการตีราคาวัตถุดิบคงเหลือวิธีราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ตํากว่า โดยพิจารณาจากวัตถุดิบแต่ละ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ขอเฉลยดาราศาสตร์เเละอวกาศ เรื่องสมดุลพลังงานของโลก หน่อยคะ

รณาข้อความต่อ .ต่อไปนี้แล้วทําเครื่ องหมาย +“ หน้าข้อ : หน้าข้อความที่ผิด ความที่ถูกต้อง และทํา ล ข้อความ | วงอาทิตย์แผ่รังสืม าสู่โลก จะมีเพียงชั้นบรรยากําศเท่านั้นที่สะ ห้อน 2จ[ริง 1.3 ปริมาณพลัง งงานความร้อนที่พื้นผิวโลกดูดกลืนไว้จะ ะถูกปลดปล่อยเข้าสู่ บรรยากา เศทั้งหมด - 1ๆ พลังงานความร้อนส่วนหนึ่งที่พื้นผิวโลกดูดกลืนไว้ทําให้นาระเทย กลายเป็นไอไปอยู่ในบรรยากาศและ ะทําให้อากาศเกิดการยกตัว 485 การที่บรรยากาศแผ่รังสีส่วนหนึ่งที่ดูดกลืนไว้กลับมายังพื้นผิวโดก ทําให้ อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศในเวลากลางคืนไม่ลดตํามากจนเกินไป 1.6 พลังงานที่บรรยากาศ เมฆ และพื้นผิวโลกดูดกลืนไว้ ท้ายที่สุดจะถูก ปูลดปล่อยออกสู่อวกาศในปริมาณที่เท่ากัน ลังงานเฉลียที่โลก 2 4 พลังงานเฉลี่ยที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์เท่ากับพ . ปล่อยกลับสูอวกาศ ลังงานของโลก ได้แก่ เมฆ ” |18 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสมดุลพลังงาน% 5 และพื้นผิวโลก ารปลดปล่อยพลังงานของโดก ได้แก่ 1.9 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับก มร้อน การเปลี่ยนสถานะของน้า การสะท้อน์ การแผ่รังสี/ภารพาควา งานที่โลกได้รับจาก นกลับสู่อวกาศเท่ากับพลังงา ระยะเวลานาน 140 โลกปลดปล่อยพลังงา สื่ยของโลกค่อนข้างคงที่เป็น ดวงอาทิตย์ ทําให้อุณหภูมิเฉลิ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1