ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

สุขศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

กิจกรรมที่ ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 5.๒ (พ ๔.๑ ม.๑/๔) 90 ให้นักเรียนระบุว่ากิจกรรมที่กำหนดให้เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายในด้านได ๑) ยืนกระโดดไกล ๒) นั่งก้มตัวไปข้างหน้า ๑. ๓) วัดความจุปอด ๔) วัดแรงเหยียดขา วิ่งเก็บของ ๕) ๖) วัดสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด ๗) ดึงข้อ ราวเดียว งอแขน ห้อยตัว ๘) วิ่งเร็ว ๑0o เมตร ๔) วัดแรงบีบมือ ๑๐) ยืนกระโดดสูง ๑๑) ลุก นั่ง วินาที ๓o ๑๒) ก้าวเต้น ๒๐ วินาที ๑๓) ยืนก้มตัว ๑๔) ทุ่มน้ำหนัก ๑๕) ยืนกระโดดสูงซ้ำๆ กัน ๒. ให้นักเรียนบอกประโยชน์และความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมต้น

เป็นรายวิชาสุขศึกษา ของชั้นม.1ค่ะ

แบบฝึกหัดที่ 3 เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ขันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-/7 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ลงในสมุดวิชาสุขศึกษา 1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 1.1 1.3 1.4. 1.5. 2.รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี 2.1. 2.2 2.3 3.ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย 3.1 3.2 4.รับประทานอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีจูดฉาด 4.1 4,2 4.3. 4.4. 4.5 5.งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และสำส่อนทางเพศ 5.1. 5.2 5.3. 5.4. 5.5 6.สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 6.1. 6.2. 6.3. 7.ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท 7.1. 8.ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 8.1 8.2. 8.3. 9.ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 9.1 9.2. 10.มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม 10.1.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0