ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ💖🙏🏾

เรื่อง การถ่ายทอดพลังงาน คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. แหล่งกำเนิดพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลกสิ่งมีชีวิตคืออะไร 2. ระบบนิเวศประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแง่ของการกินอาหารได้แก่ 3. การถ่ายทอดพลังงานโดยการกินเป็นทอด ๆ เรียกว่าอย่างไร จงเขียนห่วงโซ่อาหารจากแผนภาพ และใช้ตอบคำถามในข้อ 4-6 เสือ คน วัว กวาง ควาย หญ้า 4. จากแผนภาพผู้บริโภคอันดับที่ 2 คืออะไร 5. จากแผนภาพผู้บริโภคอันดับสูงสุด คืออะไร 6. ห่วงโซ่อาหารแบ่งเป็นกี่แบบ อะไรบ้าง 7. หนูหมัด- - แบคทีเรีย ไวรัส จัดเป็นห่วงโซ่อาหารแบบใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ💖🙏🏾

เรื่อง การถ่ายทอดพลังงาน คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. แหล่งกำเนิดพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลกสิ่งมีชีวิตคืออะไร 2. ระบบนิเวศประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแง่ของการกินอาหารได้แก่ 3. การถ่ายทอดพลังงานโดยการกินเป็นทอด ๆ เรียกว่าอย่างไร จงเขียนห่วงโซ่อาหารจากแผนภาพ และใช้ตอบคำถามในข้อ 4-6 เสือ คน วัว กวาง ควาย หญ้า 4. จากแผนภาพผู้บริโภคอันดับที่ 2 คืออะไร 5. จากแผนภาพผู้บริโภคอันดับสูงสุด คืออะไร 6. ห่วงโซ่อาหารแบ่งเป็นกี่แบบ อะไรบ้าง 7. หนูหมัด- - แบคทีเรีย ไวรัส จัดเป็นห่วงโซ่อาหารแบบใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ส่งก่อน4โมงเย็นค่ะ

ใบงานที่ 3 ชื่อ เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ เลขที่ คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถาม โดยวิธีเขียนตอบ 1. ให้นักเรียนศึกษาแผนภาพโซ่อาหารต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อที่ 1.1 - 1.2 1.1 สิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้ผลิตและสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภค ตอบ. 1.2 สิ่งมีชีวิตใดตามแผนภาพโซ่อาหาร เป็นผู้บริโภคลำดับแรก และสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภคสูงสุด ซึงมีชีวิต ตอบ. 2. ให้ศึกษาแผนภาพสายใยอาหารที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อที่ 2.1 แผนภาพ สายใยอาหาร 2.1 สายใยอาหารที่กำหนดให้ต่อไปนี้ มีกี่โซ่อาหาร ประกอบไปด้วยโซ่อาหารอะไรบ้าง ตอบ. 3. "กฎ 10 เปอร์เซนต์" คืออะไร ตอบ.

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ตอบยังไงครับ

คำถามหลังทำกิจกรรม นะอย่างไร แปลความหมายและสรุปผล 1. สายใยอาหารที่เขียนได้ ถ้านำมาวิเคราะห์จะประกอบด้วยโซ่อาหารอะไรบ้าง ย ยุง 2. สายใยอาหารมีการถ่ายทอดพลังงานหรือไม่ อย่างไร 3. สรุปผลการทำกิจกรรมนี้ได้อย่างไร ตอนที่ 2 วิธีทำ ในวันต่อมา พบว่ามีเต่าน้ำจืดกินสาหร่ายและลูกอ๊อด และพบว่านกกินลูกเต๋่า 1. จากข้อความข้างต้น ให้นำสายใยอาหารในตอนที่ 1 มาเขียนใหม่ 2. จากนั้นให้ตรวจสอบสายใยอาหารที่เขียนใหม่ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่าง ของสายใยอาหารในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 แล้วบันทึกผล

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/2