ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มีใครพอช่วยได้มั้ยคะข้อ18-21(thermodynamics)

1-18 มาโนมิเตอร์บรรจุของเหลวที่มีความถ่วงจำเพาะ 0.8 ถ้าความ แตกต่างของระดับของเหลวในขาทั้งสองของมาโนมิเตอร์ เท่ากับ 300 mm จงหาความดันแตกต่างระหว่างจุดทั้งสอง และถ้าหากพิจารณาที่ความดันแตกต่างเท่ากัน รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-17 แต่เปลี่ยน ของเหลวเป็นชนิดที่มีความหนาแน่น 13,600 kg/m จงหาว่าระดับของเหลวในขาทั้งสองของมาโนมิเตอร์ จะต่างกันเท่าใด (ตอบ 2.35 kPa, 17.6 mm) 1-19 มาโนมิเตอร์ที่ใช้สารบรรจุเป็นปรอท ( = 13,600 kg/m) ได้รับการต่อเข้ากับท่ออากาศดังแสดงในรูป (หน้า 29) เพื่อวัดความดันภายในท่อ ถ้าความดันบรรยากาศในบริเวณนั้นเป็น 100 kPa (ก) จงพิจารณา ว่าความดันในท่อว่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าความดันบรรยากาศ (ข) จงคำนวณหาความดันสัมบูรณ์ในท่อ (ตอบ 102.0 kPa) แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์ 29 - ความดันเกจของอากาศในถังเป็น 80 kPa ดังแสดงในรูป จงหาความสูง 1 ของปรอทในมาโนมิเตอร์ ตอบ 58.2 cm) AIR P P= ? h = 15 mm รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-19 A = 35 cm²81 80 kPa Air 30 cm 75 cm Water h รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-20 Oil SG=0.72 -Mercury SG= 13.6 (ผิวของชั้นน้ำมันเปิดออกสู่ - ภาชนะบรรจุของเหลวหลายชนิดต่ออยู่กับหลอดรูปตัวยูดังแสดงในรูป บรรยากาศ) จงใช้ข้อมูลที่กำหนดในการคำนวณหาความดันเกจที่จุด A รวมทั้งพิจารณาว่าหากเปลี่ยน ของเหลวในภาชนะเป็นปรอท ความสูงของปรอทจะเป็นเท่าใดที่ความดันเท่ากัน (ตอบ 0.471 kPa และ 0.353 cm)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ข้อ2ตอบอย่างไรหรอคะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

I| 89 กฎหมายธุรกิจ บท4 คำถามท้ายบท รูปร่วง ซึ่งมีราคา ละรวมถึง ลิขสิทธิ์ เสินที่สำคัญ คือ 1. นายแมนดกลงว่าเมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาเข่าแล้ว นายแมนยินยอมออกจากที่ดิน ะไม่ซื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินโดยไม่มีเงื่อบไขใดๆ หลังจากทำสัญญาแล้ว นายแมนทำ การปลูกสร้างบ้านลงบนที่ดินและปลูกต้นมะบ่วงรอบรั่วบ้าน เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า นายแมนขอ ต่ออายุสัญญาเข่าเนื่องจากยังหาที่อยู่ใหม่ไม่ได้ แต่นายหมูไม่ต้องการให้เช่าต่อ นายแมนโกรธมาก จึง บอกกับนายหมูว่าจะรื้อบ้าน และขุดต้นมะม่วงออกไปจากที่ดิน แต่นายหมูไม่ยอม ดังนั้น ให้ท่าน วินิจฉัยว่า นายแมนมีสิทธิรื้อถอนบ้านและขุดต้นมะม่วงออกจากที่ดินได้หรือไม่ เพราะเหตุใด และจ อันติดอยู่กับที่ดิน เสิทธิอันเกี่ยวกับ หวัพย์และรวมถึง องเป็นสาระสำคัญ มลูกหรืออัญชาติ งในที่ดินของผู้อื่น หรัพย์สินของผู้อื่น 2. กำหนดระยะเวลา ระหว่างที่นายโทอยู่อาศัยในบ้านและที่ดินดังกล่าว นายโทปลูกต้นสัก บนที่ดินในบริเวณรั้วบ้าน 20 ต้น และมีต้นมะม่วงขึ้นเองตามธรรมชาติ 10 ต้น ต่อมาอีก 10 ปี นาย โทได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ตัดต้นสักดังกล่าว และต้นมะม่วงมีผลเต็มต้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 นายโทจึงขายต้นสักและผลมะม่วงทั้งหมดให้แก่นายตรี โดยให้นายตรีตัดต้นสักและเก็บผล มะม่วงเองในวันที่ 7 มีนาคม 2554 และนายตรีได้ชำระเงินค่าต้นสัก 80,000 บาท และค่าผลมะม่วง 20,000 บาท ให้แก่นายโทรวม 100,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 2 มีนาคม 2554 นายเอกและ นายโทมีปากเสียงกัน นายเอกจึงไล่นายโทให้ออกจากบ้านและที่ดิน นายโทยอมออกจากบ้านและ ที่ดินดังกล่าวไป ต่อมาวันที่ 7 มีนาคม 2554 นายตรีมาที่บ้านดังกล่าว เพื่อขอตัดต้นสักและเก็บผล มะม่วง แต่นายเอกไม่ยอม ให้วินิจฉัยว่า นายเอกหรือนายตรีมีสิทธิในต้นสักและผลมะม่วงดีกว่ากัน 3. ทรัพย์และทรัพย์สินมีความหมายต่างกันอย่างไร 4. องค์ประกอบของส่วนควบมีกี่วิธี อะไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยคำนวณยาหน่อยได้ไหมคะ

4. ยาฉีด Cefotaxime มี 2 ขนาด คือ 1 g/vial และ 2 g /vial (ตัวยาอยู่ในรูปผงยา) เมื่อผสมกับตัวทำละลายแล้ว สามารถเก็บในตู้เย็นได้นาน 24 ชม. โดยตัวยายังไม่เสื่อมสลาย แพทย์ต้องการให้ยา Cefotaxime แก่ผู้ป่วยใน ขนาด 400 mg ทุก 12 ชม. เป็นเวลา 3 วัน โดยการให้ยาแต่ละครั้งให้ drip ยาร่วมกับสารน้ำ 5% D/N/2 (dextrose in half-strength NSS) ปริมาตร 1,000 mL ภายในเวลา 2 ชั่วโมง คำแนะนำในการผสมยาเป็นดังในตารางข้างล่างนี้ โดยใช้ sterile water for injection (SWFI) ในการผสมยา For intravenous infusion use Reconstituted solution may be further diluted with 50 to 1000 mL of the fluids recommended for 1.v. infusion. Table 4 - Reconstitution table for intravenous use Volume to be Added Approximate Available vol. (mL) Approx. Average Concentration to Vial (mL)* (mg/mL) 1 g vial 10 10.4 95 2 gvial * shake to dissolve 10 11.0 180 A solution of 1 g of CLAFORAN in 14 mL of Sterile Water for Injection is isotonic. 4 4.1. ถามว่าจะต้องใช้ยา Cefotaxime ทั้งหมดกี่ vial ตาม order ของแพทย์จึงจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ของผู้ป่วยที่สุด (ราคาของยา Cefotaxime 1g และ 2 g เท่ากับ 500 บาท และ 800 บาท ตามลำดับ) วิธีทำ 4.2 จงอธิบายขั้นตอนการผสมยา cefotaxime ในแต่ละวัน วิธีทำ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ช่วยสอนทำหน่อยครา🥺

1) โรงงานจำหน่ายตู้ไม้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนตู้ไม้ จำนวนแผ่นไม้ 250,000 แผ่น และฝาประตู 100,000 บาน จากซัพพลายเออร์ โดยชิ้นส่วนตู้ไม้ 1 ตู้ บรรจุในกล่อง 1 กล่อง ประกอบไปด้วยแผ่นไม้จำนวน 5 แผ่น และ ฝาประตู 2 บาน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อได้รับการแจ้งเรื่องการจัดส่งสินค้ามายังโรงงานจึงมอบหมายให้ท่านซึ่งเป็น พนักงานฝ่ายจัดซื้อตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ได้รับ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองครั้งภายใต้ระดับของ การตรวจสอบคุณภาพทั่วไประดับที่ 3 ซึ่งต้องไม่มีความเสียหายร้ายแรงและความเสียหายมาก 1.5% พร้อมทำ รายงานแจ้งมายังผู้จัดการฝ่ายฯ ควรยอมรับหรือปฏิเสธสินค้าที่ได้รับมา จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1.1 รหัสตัวอักษรที่ใช้สำหรับการสุ่มตัวอย่าง คือตัวอักษรอะไร (1 คะแนน) 1.2 ขนาดตัวอย่างของการสุ่มครั้งแรกเท่าใด (1 คะแนน) 1.3 ถ้าสุ่มตามจำนวนที่ได้ในข้อที่ 1.2 แล้วพบว่าไม่มีของเสียหายร้ายแรงและมีจำนวนของเสียหายมาก 10 หน่วย จะยอมรับสินค้าทั้งหมดที่สั่งมาหรือไม่ เพราะเหตุใด (2 คะแนน) 1.4 ถ้าสุ่มตามจำนวนที่ได้ในข้อที่ 1.2 แล้วพบว่าไม่มีของเสียหายร้ายแรงและมีจำนวนของเสียหายมาก 15 หน่วย จะยอมรับสินค้าทั้งหมดที่สั่งมาหรือไม่ เพราะเหตุใด (2 คะแนน) 1.5 ในการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2 ต้องใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่าใด (1 คะแนน) 1.6 จากข้อมูลในข้อที่ 1.4 จึงทำการสุ่มตัวอย่างในครั้งที่ 2 พบว่าไม่มีของเสียหายร้ายแรงและมีจำนวนของ เสียหายมาก 11 หน่วย จะยอมรับสินค้าทั้งหมดที่สั่งมาหรือไม่ เพราะเหตุใด (2 คะแนน)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/10