ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ งงมากเรื่องค้ำประกัน

คือว่า นาย ก. กู้ยืมเงินธนาคารมา500,000บาท จากธนาคารมีกำหนดให้ชำระหนี้ภายในรปี กู้ยืมครั้งนี้มีนาย ข.เป็นผู้ค้ำประกันและตกเ รับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม โดยตกลงกันว่าถ้าหนี้ครบกำหนดแล้วนาย ก.ไม่ชำระหนี้ ธนาคารสามารถฟ้อง นาย ข. ให้รับผิดชำระหนี้ก่อนได้ นาย ก.และนาย ข. ได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญาเรียบร้อย เมื่อหนี้ครบกำหนดนาย ก.ไม่ยอมจ่ายหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว แล้ว ธนาคารสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้นาย ข. ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกูแทนนาย ก. ก่อนได้หรือไม่ เพราะอะไร คงตรงที่ว่าอะไรคือลูกหนี้ร่วม แบบภาษาที่เข้าใจง่ายๆค่ะ ะตกลง เบบภาษ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่า ไม่มั่นใจเลยว่าต้องตอบยังไง

ข้อที่ 2 นาย ก และ นาย ข เป็นพนักงานของเทศบาล คได้ กระทำการละเมิดโดยการกระทำโดยประมาททำให้เงิน ของเทศบาลสูญหายไปเป็นเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ได้ตั้งคณะกรรมการ เมื่อ 1 เมษายน 2560 เทศบาล ค สอบข้อเท็จจริงทางละเมิด เมื่อสอบเสร็จแล้วได้เสนอต่อ นายเทศมนตรีเทศบาล ค เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ว่า นาย ข ต้องรับผิดเป็นเงิน 500,000 บาท แต่ นาย ก ไม่ได้มีส่วนในการทำละเมิด จึงไม่ต้องรับผิดในการ กระทำดังกล่าว และนายกเทศมนตรีเทศบาล ค เห็นชอบด้วย และลงนามคำสั่งในวันดังกล่าว กระทรวงการคลัง เห็นว่า นาย ก ผิดด้วย และให้ ชดใช้เงิน 200,000 บาท และแจ้งเรื่องให้เทศบาล ค ทราบเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และเทศบาล ค เห็นด้วยกับกระทรวงการคลัง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 และนำคดีไปฟ้องศาลปกครองวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ให้ นาย ก รับผิดในเงิน 200,000 บ า ท ด ง ก ล า ว ให้วินิจฉัยว่าศาลปกครอง รับฟ้องคำฟ้องของเทศบาล ค ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มีใครมีธงคำตอบหรือข้อเสนอเราไหมคะ 🥺ช่วยหน่อย

ข้อ ๓. จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาความทั้งระบบที่นักศึกษาได้ทำการศึกษามา ทั้งหมดทำให้นักศึกษามองเห็นภาพความชัดเจนของระบบการพิจารณาคดีความแพ่งและวิธีพิจารณาความ อาญา ในสิทธิหน้าที่ของคู่ความและอำนาจของผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อให้เกิดความ ยุติธรรมต่อคู่ความและสังคมนั้น นักศึกษาเห็นว่ามีบทบัญญัติของกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติของประธาน ศาลฎีกาใดที่เป็นปัญหาหรือเป็นข้อขัดข้องในการอำนวยความยุติธรรมหรือทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อ คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือต่อสังคม ให้นักศึกษานำเสนอประเด็นที่ยังมีปัญหาด้วยการเขียนความเป็นมาและสภาพปัญหาพร้อมกับ วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่ความและสังคมมากขึ้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มีใครพอจะช่วยอธิบายข้อนี้ให้ได้ไหมคะ -กระทำความผิดบนอากาศยานไทย ไม่ว่ากระทำที่ใด นับเป็นความผิดในราชอาณาจักรไทย แล้วทำไมข้อนี้ถึงไม่นับอะคะ

@ ข้อใดต่อไปนี้แพ่ใช่กรณีที่ถือว่านายแทาได้กระทําความ ผิดในราชอาญาจักรไทย ก. นายเทาข์มขีนนางสาวแก้ว อากาศยานไทยที่บินอยู่เหนือน่านฟ้าของ ประเทศมาเลเซีย ข. นายเทาข่มขืนนางสาวไดแอน ซึ่งเป็น ชาวอเมริกัน บนอากาศยานไทยที่บินอยู่เหนือ น่านฟ้าของประเทศมาเลเซีย ค. นายแทาข่มขีนนางสาวไดแอน ซึ่งเป็น ชาวอเมริกภันบนอากาศยานมาเลเซียที่บินอยู่ เแหนือน่านฟ้าของประเทศไทย [6 จ. นายเทาข์มขืนนางสาวแก้วบขน อากาศยานไทยในขณะที่อากาศยานลังกล่าว จอดอยู่ ณ ทําอากาศยานในประเทศมาเลเซีย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1