ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหาคำตอบให้ด้วยน่ะค่ะ

82 Listen to the conversation between ที่ จ.aitpersorn and his customers, Then answer questions. Video Natalieะ Yes, please. We are new In town. Our apartment now Is just empty. Waiter Oh, really? where do you live? Bradะ We live nearby. t's about 5 minutes กom here. Brad: Alight, Can have the check, please? Waite: Yes. Here it is, Your total s 350 baปht. Natalieะ Here yoน are. You keep the change. Watters Thank you very mach. Plesse corme bySonetime. Natalieะ Defintely. Tm Sure your nrestaurant will be cur favorite. nearby ในที่นี้เป็น Adverb มีความหมายเหมือนกับคำว่า Questions about the conversation: Write short answers, near คือแปลว่า ใกล้ๆ favarite ที่ถูกใช้ในการสนทนา เป็น noun มีความหมายว่าสิ่ง ที่ชอบ ในที่นี้สื่อความหมาย่ ร้านอาหารร้านนี้จะเป็นร้านอาหา ที่ลูกค้าในบทสนทนาขอบอย่า The customers implied where they live. Is their apartment far from the restaurant? Did the waitperson get a tip from his customers? แน่นอน

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1