ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

อยากให้อธิบายเรื่องนี้ใครเข้าใจมั้ยคะ

Academic English Instructions: Choose the best answer. 11. Upon physical examination, muscle wasting at the base of the thumb and an inability to hot from cold were noted. a. distinguish 12. These symptoms and findings raise tuberculosis. b. distinguishable a. continue a. suspicious b. suspiciously c. suspicion d. suspect 13. Training the patient to monitor blood sugar levels is an ongoing action as it requires monitoring. b. continuous c. continuously 14. Having an annual eye check is an ongoing action as it should be done monitor any diabetes-related eye complications. b. regular c. distinguishably of a possible diagnosis of pulmonary d. distinguishing 20. Dr. Murray may explain a. complicate d. continuation to a. regularize c. regularly d. regularity 15. Visiting a is an ongoing action as they can provide ongoing guidance and support in managing the patient's diet. a. nutrition b. nutritional c. nutrient d. nutritionist 16. Training the patient to give insulin injections is an immediate action as it needs to be done promptly to ensure proper insulin a. administration b. administrative c. administratively d. administer 17. Arranging counseling, if necessary, is an ongoing action to provide ongoing support for the patient's mental well-being. d. psychologically 18. Having an annual dental check is an ongoing action as regular dental care is important for with diabetes to maintain oral health. a. psychiatrist b. psychology c. psychological a. individuals b. individually c. individual d. individualize 19. Dr. Murray may advise Mrs. Thurston and Mark to make certain lifestyle changes to manage diabetes a. affect b. effect c. effective d. effectively that diabetes, if not well managed, can lead to various b. complicated c. complicatedly d. complications

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหาคำตอบตอบให้หน่อยค่ะ

iter: / will take you he waiter and the couple and answer the questions - food. Listen to another conversation between - came into the restaurant, They are about to order ) 81 Following the conversation In Activlty 6.17, ปnit 6 Aet6.18 (he couple, Vidgo 2ส table for 2 people. Bradi No, thank6, Ca) We order food to g0, please? Fese follow me, Waiter: You want to have your food to go? Not for here? Natale: Yes, We do, Water: OK. I will get you a meทน. Please Walter: What wouldyou |ike for tonight, slr? have a Seat. Natalle: May I get Cashew Nut Chicken? Brad: Can have beef Panang, please? 10) Brad: Yes, please make เt for 2 Waiter: Would you ltke steamed rice als0? People. 12 Waiter: Alright, the food will be rght | with you in a few minutes. Natalie: Thank5 a lot. Well walt here. 5 Does the couple want to have dinner at the restaurant? 2 Did Natalie order the food first? 3. Did Brad order pork Panang? คำว่า To go หรือ Tokeaway 4 Is Natalie's order Cashew Nut Chicken? Did the waiter tell the couple that the food will take long? หรือ Takeout มีความหมายเหมือน กันคือ "การซื้ออาหารแล้วนากลับไป รับประทานที่บ้านหรือรับประทาน จ้างนอกร้าน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยหาคำตอบให้หน่อยค่ะ

my Salary is still not enough for living. While 1 frequentiy work overtime during weekends, Hl/ 1 'า Jack. I've just earned my high school ploms and recently got a job. Even though ) 79 Unit 6 Waitperson ลking full-time at a small factory, I have a ลงd-time job as 8 waitperson at a restaurant าลงr my house. I'm a waiter from 6.00 - 11.00 2m. every night. Activity 6.14 From Jack's introduction of himself, is he a hard-working Person? And why? Activity 6.15 From the key functions of a waitperson with good manners elow, please rearrange them in order of time since customers come int0 a "staurant. Number the activities from 1 to 8. Time Sequence Activities Looking around for customers additional requests Serving food Taking orders Preparing a check/a bill Collecting money Seating customers 8) Saying thank you to customers Video Walter and Waitress Career 1) Greeting customers คำว่า Check เป็นการใช้แบบ American English ส่วนคำว่า Bill เป็นการใช้แบบ British Eng|lish ไดยเมื่อลูกค้าต้องการ ให้พนักงานคิดเงินค่าอาหาร ก็จะบอกกับพนักงานในร้านว่า Can I have a check ก็ได้ความหมายเหมือนกัน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ค้นหาคำตอบให้หน่อยค่ะ

ของคำว่า Air Conditioning Sgelerm ซึ่งก็คือระบบปรับอากา Natalie and the front-desk officer about tie complaint in her room. Then write short answers to the questions 1.isten fo the Conversafin betweern Front desk offce Hellol Front desk s speaking. Natalie:lt's Nata from theroom rurm NatalieะThe air -the fidge in m เdon't Work. Front-desk officer: t's the front-desk officer here. May 1 help you, maam? Front-desk officer: Ohl My apology, ma'am. Natalie: Can we the room? We CE here. Front-desk officer: Yes, you definitely can, maam. lwill bring youanew key card for your new room in a miทute. Natalieะ OK, We in the room. From the conversation, write short answers to these questions. What room number does Natalie have problems with? 2. What kinds of problems does Natalie have in her room? 3. What does the front-desk manager do to Solve the problems? 0 คำว่า Aircon หรือบางครั้งถูกเรียกอย่างย่อที่สุดว่า A/C เป็นภ 2 คำว่า Fridtge เป็นภาษาพูดของคำว่า Refrigerator (ตู้เย็น) ในการเรียภาษาอังกฤษต้องหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาพูดเป็น ค้าว่า กาศร, /C และ Friว0 ถึงควรหล็กเลี่ยงเช่นกัน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0