ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะเราหาไม่ได้เลย😭😭😭😭ขอบคุณมากๆเลยค่ะคนที่ช่วยเรา

11 12 13 14 1 2 3 4 วิชา ส31102 หน้าที่พลเมือง หน้า 7 ใบงานที่ 2 เรื่อง การเมืองการปกครอง กิจกรรม 2.7 ให้นักเรียนหาว่าประเทศต่อไปนี้ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีรูปแบบการปกครองแบบใด โดยใส่ ลงในช่องว่าง อดีตจักรวรรดิญี่ปุ่น อดีตรัก เกาหลีเหนือ เวียดนาม 10 คิวบา เครื่องหมาย ประเทศ 5 อดีตเยอรมนี 7 สาธารณรัฐประชาชนจีน 8 สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 9 กัมพูชาประชาธิปไตย 6 สหภาพโซเวียต อดีตอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สมัยเฟอร์ดินานด์มาร์กอส ไทย สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม อิตาลี สมัยมุโสลินี 15 ปากีสถาน ระบอบเผด็จการ อานาจนิยม ฟาสซิสต์-นาซี คอมมิวนิสต์ อธิบายเพิ่มเติม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

🥲🥲🥲🥲

จากระดับเดิม 400 รอบในเวลา 1 วันที ของคนผิวน้ำ ค่าไตรต่อ เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ หน้า 4 เอกสารประกอบการเรียน วิชาฟิสิกส์ หน้า 5 20. คลื่นต่อเนื่องขบวนหนึ่งเกิดจากแหล่งกำเนิดทีน 40 รอบ/วินาที วัดอัตราเร็วคลื่นได้ 10 เมตร/วินาที จุด 2 จุดบนคลื่นซึ่งห่างกัน 1.5 เมตร จะมีเฟสต่างกันก็เรเดียน 21. เมื่อทำให้เกิดคลื่นดลหน้าคลื่นเส้นตรงขึ้นในชุดถาดคลื่น โดยใช้คานกำเนิดคลื่นตรงกระทุ่มน้ำ 1 ครั้ง พบว่าคลื่นคลนี้เคลื่อนที่ไปถึงขอบถาดที่อยู่ห่างออกไป 40 เซนติเมตรในเวลา 10 วินาที และคลื่นสะท้อน น้อยมากจากขอบถาด ต่อมาทำให้คานกำเนิดคลื่นกระทุ่มน้ำด้วยความถี่ 10 ครั้งต่อวินาทีอย่างสม่ำเสมอ จะ พบว่าเวลาที่ยอดคลื่น 2 ยอดที่อยู่ใกล้กันที่สุด จะเคลื่อนที่มาถึงขอบถาดคลื่นห่างกันเป็นเวลากี่วินาที หล่งกำเนิดคลื่นปล่อยคลื่นมีความยาวคลื่น 0.05 เมตร วัดอัตราเร็วได้ 40 เมตร/วินาที เป็นเวลา 8 วินาทีได้คลื่นทั้งหมด ลูกคลื่น 23. เมื่อทำให้เกิดคลื่นดลหน้าคลื่นเส้นตรงขึ้นในชุดถาดคลื่น มีคลื่นสะท้อนน้อยมากจากขอบถาดต่อมาทำให้ คานกำเนิดคลื่นกระทุ่มน้ำด้วยความถี่ 50 ครั้ง ต่อวินาทีอย่างสม่ำเสมอ จะพบว่าเวลาที่ยอดคลื่น 2 ยอดที่อยู่ ใกล้กันที่สุด จะเคลื่อนที่มาถึงขอบถาดคลื่นที่ห่างกันเป็นเวลากี่วินาที 24.คลื่นน่าเคลื่อนที่ผ่านจุดๆหนึ่งไป 30 ลูกคลื่นในเวลา 1 นาที ถ้าคลื่น เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2เมตรต่อ วินาที จงหาระยะระหว่างสันคลื่นและท้องคลื่นที่อยู่ติดกัน โดย ครูบุญมี ศิริวงศ์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ต้องส่งพน.แล้ว🙏🙏

nit Questions 1 DA 1. การงอกขาใหม่ของซาลาแมนเดอร์จัดเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหรือไม่ อย่างไร 2. เพราะเหตุใดไส้เดือนดินจึงไม่สามารถผสมพันธุ์ในตัวเองได้ ถึงแม้ว่าจะมี 2 เพศ ในตัวเดียวกัน 3. จงอธิบายกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง ( 4. พิจารณาภาพที่ 1.34 แล้วตอบคําถามต่อไปนี้ คําชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ก) รูปร่างของสเปิร์มเหมาะสมต่อการทำหน้าที่ ข) อะโครโซมที่ส่วนหัวของสเปิร์มคืออะไร และมี S 4 ภาพที่ 1.34 สเปิร์ม ที่มา : คลังภาพ อจท. 5. พิจารณาภาพที่ 1.35 แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ อย่างไร ความสําคัญอย่างไร 4 ภาพที่ 1.35 การเปลี่ยนแปลง ของเซลล์ไปในแต่ละรอบเดือน ที่มา : คลังภาพ อจท. ก) ลูทิไนซึ่งฮอร์โมนมีผลต่อการเกิดกระบวนการหมายเลขใด อย่างไร ข) หมายเลข 1 และหมายเลข คือโครงสร้างใด มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร ค) หมายเลข 2 คือโครงสร้างใด และมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบเดือนอย่างไร การสืบพันธุ์และ 33 การเจริญเติบโตของสัตว์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

เศรษฐศาสตร์

คำถามพัฒนากระบวนการคิด 1. มีสิ่งใดบ้างที่แสดงว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม 2. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 3. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 4. ตลาดซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญต่อสังคมในปัจจุบันอย่างไร 5. รายได้ของผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์อย่างไร 6. อุปสงค์ของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง 7. อุปสงค์และอุปทานเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอย่างไร 8. หากการให้บริการรถโดยสารประจำทาง เป็นกิจการที่มีสิทธิ์ผูกขาด ผู้บริโภคจะได้รับผลจาก การใช้บริการอย่างไรบ้าง 9. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย 10. เมื่อราคาผลไม้ถูกลง รัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะ ว่าทำถูกหรือป่าว การเติม V.i / V.t V.2 V.ing 🙏🙏🙏🙏

09/06/2022 V.inf 1 Accept 2 Add 3 Agree 4 Ask 5 Allow 6 Announce 7 Attach 8 Avoid 9 Bam 10 Beg 11 Bury 12 Calculate 13 Change 14 Damage 15 Delay 16 Delight 17 Develop 18 Flood 19 Expect 20 End 21 Identify 22 Laugh Verb Classification V.I / V.Tun V. 2 V.ing V.I/V.T Accepted Accepting V.I/V.T. Added Adding 19 V.I Agreed Agreeing เหมอวย V.I/V.T Asked Asking angl V.I Allowed Aloowing อนุญาต V.Th Anno need Announcing abuel V.T/V.T Attached Attaching Attaching 66%6216207 g 1 d V.T Avoided Avoiding หลกเลยง q V.I/V.T Bammed Bamming หาม V.I /V.To Begged Begging 210 30วัน d V.T Bured I. Burying leng O V.T/V.T Calculated Calculating 925 V.T Changed Changing V.I/V.T Changmg เปลี่ยน Damaged Domading ความเสียหาย V.I/V.T Delayed Delaying ล่าช้า V.I Delighted Delighting พอใจ d V.I /V.T Developed Developing w พัฒนา เติบโ z V.I/V.T Flooded Flooding นาท่วม หลาก V.I/ V.T Expected Expecting mg O Ended Ending จบ, ด.ทลาย Identified Identifying แยกแยะ d Laughed Laughing ovate เซาะ V.I/V.T Ended V.I/V.T V.I Meaning ยอมรับ เฟม

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/154