ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ต้องทำไงหรอคะ

2. 1. จรวดพุ่งออกจากฐานปล่อยบนพื้นโลกตามแนวดิ่งด้วยความเร่งดงตัว เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที จรวดมี ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 2 กิโลเมตรต่อวินาที จรวดนั้นมีความเร่งเท่าใด และขณะนั้นจรวดอยู่สูงจากพื้นดินเท่าใด เด็กคนหนึ่งยืนอยู่บนเครื่องชั่งน้ำหนักที่วางบนพื้นลิฟต์ ถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง 2.0 เมตรต่อวินาที กำลังสอง เข็มของเครื่องชั่งชี้ตัวเลข 472 นิวตัน ถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วคงตัว 2.0 เมตรต่อวินาที เข็มของเครื่องชั่งจะชี้ตัวเลขเท่าใด 3. วัตถุหนึ่งมีมวล 10 กิโลกรัมกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5.0 เมตรต่อวินาที บนพื้นระดับที่มีสัมประสิทธิ์ของ ความเสียดทานจลน์ 0.25 ถ้ามีแรงขนาด 50 นิวตัน กระทำต่อวัตถุในทิศทำมุม 37 องศากับแนวระดับ วัตถุจะมี ความเร่งเท่าใด 4. กล่อง P หนัก 22 นิวตัน วางบนแผ่นไม้ที่เอียงทำมุม 45 องศากับแนวระดับ ต้องใช้แรงขนาด 24 นิวตัน ในแนวขนานกับพื้นเอียง เพื่อดึงกล่องให้เคลื่อนที่ขึ้นไปตามพื้นเอียงด้วยความเร็วคงตัว สัมประสิทธิ์ความ เสียดทานมีค่าเท่าใด 5. กล่องสามใบมีมวล 12 24 และ 31 กิโลกรัม ตามลำดับ ถูกเชื่อมต่อกันด้วยเชือกเบา ถ้ากล่องใบที่สามถูกดึงไป ด้านขวาด้วยแรงขนาด 65 นิวตัน บนโต๊ะ ไร้แรงเสียดทาน ดังภาพ ก) จงหาขนาดของความเร่งทั้งระบบ ข) จงหาแรงดึงในเส้นเชือก T ค) จงหาแรงดึงในเส้นเชือก T 1 T₁ m₂ T, m₂ T, 65 N

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ขอวิธีทำหน่อยค่ะ

1 แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 วิชาคณิตศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1.2 ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยชื่นชอบ 1.4 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบรายเดือน 1.6 ยอดขายรถยนต์รายเดือน 2. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่แบบใดเหมาะสมกับการใช้ค่าที่เป็นไปได้ 1. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 1.1 ยี่ห้อโทรศัพท์มือถือของพนักงานฝ่ายผลิต 1.3 หมายเลขบัตรประชาชนของแม่ค้าในตลาด 1.5 อาชีพของผู้ปกครองของนักเรียนห้องหนึ่ง จำนวนน้อยและแบบใดเหมาะสมกับการใช้ค่าที่เป็นไปได้จำนวนมาก 3. จงบอกค่าทุกค่าที่เป็นไปได้ว่ามีค่า 3.1 คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 3.2 คะแนนสอบวิชาเคมีมีคะแนนเต็ม 8 คะแนน 3.3 คะแนนสอบวิชาสังคมมีคะแนนเต็ม 88 คะแนน 4. การแบ่งข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดออกเป็นช่วง ๆ เราจะเรียกแต่ละช่วงนั้นว่าอะไร 5. จงหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ต่อไปนี้ 5.1 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 9 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 67 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 189 5.2 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 6 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 54 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 94 5.3 จำนวนอันตรภาคชั้นเป็น 8 ชั้น ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 45 ค่าสุดท้าย เท่ากับ 102 6. ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าของข้อมูลที่มากที่สุดในชั้นก่อนหน้ากับค่าของข้อมูลที่น้อยที่สุดในชั้นนั้น คืออะไร 7. ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าของข้อมูลที่มากที่สุดในชั้นนั้นกับค่าของข้อมูลที่น้อยที่สุดในชั้นถัดไป 8. จงหาความหมาย ต่อไปนี้ คืออะไร 8.1 แผนภาพจุด 8.2 แผนภาพลำต้นและใบ 9. จงเขียนซิสโทแกรม ต่อไปนี้ (ตารางขวามือหาขอบบนและขอบล่างของชั้น จำนวนสมาชิกในครอบครัว 2 3 4 5 10. ให้บอกข้อมูลว่ามีค่าอะไรบ้าง สรุปข้อมูลจากแผนภาพที่ได้ และบอกฐานนิยมจากแผนภาพต่อไปนี้ + 2 3 4 ● 5 6 จํานวนครอบครัว 3 5 4 3 7 8 จ 10 8.3 แผนภาพกล่อง 8.4 แผนภาพการกระจาย 1 คะแนน 55-69 60-64 65 - 69 70-74 :::: : 3 4 5 6 7 9 10 2 จํานวนนักเรียน 3 4 6 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่า วิชาประวัติศาสตร์🙏

ศิลปวัฒนธรรมของอารยธรรมโรมัน สถาปัตยกรรม งานก่อสร้างของชาวโรมันเน้น เช่น.. โรมันได้พัฒนาการออกแบบประตูเป็นแบบ... และเปลี่ยนหลังคาหน้าจั่วเป็นแบบ......... ประติมากรรม จะมีลักษณะ annsins ชาวโรมันเชื่อว่าการแกะสลักรูปให้เหมือนจริงที่สุด จะช่วย วรรณกรรมงานของโรมันแท้ ๆ จะมีลักษณะ เช่น..... ปฏิทิน: จูเลียส ซีซาร์ ให้ใช้ปฏิทินแบบ กฎหมาย นอกจากกฎหมาย 12 โต๊ะแล้ว ในสมัยจักรพรรดิจิสติเนียน ได้รวบรวมจัดใหม่ เรียกว่า...... เหตุการณ์สำคัญของอารยธรรมโรมัน สมัยจักรวรมัน สปาร์ตา อาจ โคลอสเซียม (1 ปี มี 12 เดือน และมี 365 วัน) แพนธีออน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

help me🙇🙇

3. สลิตคู่ที่มีระยะระหว่างสลิตเป็น 0.10 เซนติเมตร จากอยู่ห่างจากสลิตเป็นระยะทาง 10 เมตร ระยะระหว่างแถบมืดที่อยู่ ติดกันมีค่าเป็น 0.5 มิลลิเมตร ก. 300 นาโนเมตร 4. เมื่อฉายแสงที่มีความยาวคลื่น 700 นาโนเมตร ตกตั้งฉากบนช่องแคบคู่หนึ่งซึ่งห่างกัน 0.2 มิลลิเมตร จงหาว่า แถบสว่างล่าดับที่ 10 จะทํามุมกองศากับแถบสว่างกลาง ก. 2 องศา (sin 20 = 0.035) ข. 3 องศา (sin 3° = 0.052) ค. 6 องศา (sin 6° = 0.104) ง. 8 องศา (sin 8° = 0.139) 5. ฉายแสงที่มีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ผ่านสลิตคู่ซึ่งห่างกัน 0.3 เซนติเมตร ตกตั้งฉากรับซึ่งห่างจากสลิตคู่ 1 เมตร ถ้าจุด P อยู่บนแถบสว่างและห่างจากแถบสว่างกลาง 0.4 มิลลิเมตร จงหาว่าจุด P เป็นแถบสว่างลำดับที่เท่าใด ก. ปฏิบับที่ 1 ข. ปฏิบับที่ 2 ค. ปฏิบัพที่ 3 ง. ปฏิบับที่ 4 ความยาวคลื่นแสงที่ใช้เป็นเท่าใดในหน่วยนาโนเมตร ข. 400 นาโนเมตร ค. 500 นาโนเมตร ง. 600 นาโนเมตร 6. แสงความยาวคลื่นเดียวตกกระทบตั้งฉากกับสลิตคู่ เกิดการแทรกสอดบนฉาก ดังรูป แถบสว่างที่ 1 เบนไปจากแนวเส้น กลางเป็นระยะ 2.0 มิลลิเมตร เมื่อฉากอยู่ห่างจากสลิด 1.0 เมตร ถ้าต้องการให้แถบสว่างที่ 1 เบนไปจากแนวเส้นกลาง เป็นระยะ 3 มิลลิเมตร ต้องให้ฉากอยู่ห่างจากสลิตเป็นระยะเท่าใดในหน่วยเมตร ก. 0.5 เมตร ง. 2.0 เมตร 1.0 10m AL n. d T 2.0 mm ข. 0.8 เมตร นถนว่าง 1 7. เมื่อฉายแสงสีเดียวความยาวคลื่น 2 ผ่านสลิตคู่ซึ่งมีระยะห่างกัน 4 ไปตกกระทบยังฉากซึ่งห่างออกไป L การแทรก สอดบนอากแบบเสริมกันนําดับที่ 1 และล่าดับที่ 3 จะห่างกันเท่าไร ค. 1.5 เมตร 2AL V. d 3λL ค. ๕ ง 4XL d 8. ถ้ากําหนดให้ระยะทาง SP และ SP เท่ากับ 250 และ 212 ตามลำดับ ความต่างเฟสของคลื่นสองขบวนนี้ที่ตําแหน่ง P เป็นเท่าไร ก. 4T เรเดียน ย. 51 เรเดียน ค. 8r เรเดียน ง. 10 เรเดียน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/247