ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยแนะนำแนวการคิด หรือวิธีหน่อยค่าา ทำไมไม่ถูกเลยจริงๆ🥺

2. จงหา S และ Su ของอนุกรม 1 + 1x 5 5x 9 1 +... (10 คะแนน) 9 x 13 (An - 3) (4n + 1) 1. พจน์ 3. กำหนดให้ (1. = 1 + 4) + (9 + 9 + 9) + (16 + 16 + 16 +16) +.+ (ก + n +. + n)| โดยที่ k เป็นค่าคงตัวที่ทำให้ lim a, = L, L > 0 แล้ว 8(L + k) มีค่าเท่าใด (คำแนะนำ : ใช้สูตร " = ต+ ช่วยในการหาคำตอบ) (15 คะแนน) 4. สามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่ง มีด้านยาวด้านละ a เซนติเมตร สามเหลี่ยมด้านเท่ารูปที่สอง เกิดจากการ เชื่อมต่อจุดกึ่งกลางด้านทั้งสามของสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปแรก และสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปที่สามเกิดจาก การเชื่อมต่อจุดกึ่งกลางของด้านทั้งสามของสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปที่สอง ดังรูป และเป็นเช่นนี้เรื่อย ๆ ไป จงหาผลบวกของความยาวของเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม ทั้งหมด ถ้ากระบวนการสร้างสามเหลี่ยมนี้เกิดต่อเนื่องโดยไม่มีที่ สิ้นสุด (15 คะแนน) 1 1 5. ถ้ากำหนดให้ S แทนผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต 3 1 +... และ S แทนผลบวกของ n 6 12 พจน์แรกของอนุกรมนี้ จงหาจำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดซึ่งทำให้ |s. s|< 0.001 (10 คะแนน) 6. จงหาเงื่อนไขของจำนวนจริง 1 ที่ทำให้อนุกรม (-1)"ก-1 3" เป็นอนุกรมคอนเวอร์เจนต์ และจงหาผลบวกของอนุกรมนี้ ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว (ข้อเสนอแนะ : ผลบวกของอนุกรม (S) - 4. ) (15 คะแนน) 1 - " 1 + 1- 2- 3 1 1 7. จงพิจารณาว่าอนุกรม + . n(n + 1)(n + 2) 2. 3 - 4 3 - 4 - 5 เป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออก ถ้าเป็นอนุกรมลู่เข้า จงหาผลบวกของอนุกรม (15 คะแนน)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/11