ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ทำไงคับ ผมไม่เก่งคณิตรับ

ใบงานที่ 1.1 เรื่องการเขียนเซต 1. จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก ป เซตของจํานวนผุ หารด้วย 5 ลง! เซตของจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ “ม เขตของจํานวนคู่บวกที่น้อง 4) เซตของจํานวนเต็มที่มากกว่า 2 5) เซตของสระในภาษาอังกฤษ. เขตของจํานวนเต็มบวกที่มีสองหลัก เขตของชื เหวัตในป 'ศไทยที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ “จ' 8) เซตของจํานวนเต็มลบที่มากกว่า -100 (% | % เป็นจํานวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 0 กับ 1 10) (% | % เป็นจํานวนเต็มคี่ที่มากกว่า 3และน้อยกว่า 10) 2 จงบอกจํานวนสมาชิกของเซตต่อไปนี้ 123456) (ร,๒,๕6่อ, ก์ จก,ขั % เป็นจํานวนเต็มบวกที่ ง 10 และ 20 ) ) 0 = (%| % เป็นจํานวนเต็มบวกและน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6) 5) % = (%| % เป็นจํานวนเต็มสบที่มีค่ามากกว่า 3 จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบบอกเงื่อนไข บะ=( 9 6=(บ91625.36 0 ๓ พ = 410, 20, 30..2 ต7=(0.266@ บ เย (บ29 2 แล บอ29 น บอ6 ๓ 1 1 ๑ (๓

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0