ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ทำให้หน่อยค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะ

8.เชื้อชาติ เชื้อชาติ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น มองโกล / เชื้อขาติ ทมิฬ อารยัน สิงหล / เชื้อ ชาติ อาหรับ เปอร์เชีย เติร์ก ยิว / เชื้อชาติ ตามประเทศของตน + เชื้อชาติ รัตเซีย ชาวรัสเซีย / เชื้อชาติตามประเทศของตน 7.เศรษฐกิจ ข้าวเจ้า ยางพารา / ข้าวสาลี ช้าวเจ้า ถั่วเหลือง ชา/ ข้าวสาลี ฝ่าย ข้าว บาร์เลย์ กินทผลัม พืชสกุลสัม องุ่น มะเขื่อเทศ น้ำมันมะกอก / / ปาสนเขตหนาว (ปาสนไทก้า) / ข้าวสาลี พืชดระกูลถั่ว ชา ฝ่าย 9.ชาติพันธุ์ ผิวเหลือง(แบบมองโกลอยด์เหนือ) / ผิวเหลือง(แบบมองโกลอยด์ใต้) / ผิวขาวคอเคซอยด์ (อาหรับ เปอร์เซีย เติร์ก ยิว) / ผิวขาวคอเคซอยต์(ชาวรัสเซียส่วนใหญ่) / ผิวขาวคอเคซอยต์เชื้อสายรัสเซีย) และ มีผิวเหลืองแบบมองโกลอยด์บาง / ผิวขาวคอเคซอยด์ (พวกอารยัน) ผิวดำ (ตราวิเดียน) 6.ทรัพยากรแร่ขาตุ ดีบุก แซ่รัตนชาติ / เหล็ก (กนหิน / น้ำมัน กักซ ทรรมชาติ(ประเทศรอบอ่าวเปอร์เซีย) / น้ำมัน ก้าซ ธรรมชาติ(รอบทะเลแคสเปียน) แร่ยูเรเนียม / เหล็ก / น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ / 10.สภาพทั่วไป มีปัญหาเรื่องการข่นส่งสินค้าทางทะเลเพราะประเทศส่วนใหญ่ไม่มีอาณาเขตติดทะเล / ประเทศส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำจืดเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ทะเลทราย และ มีพื้นที่กสิกรรมน้อย / บางประเทศประสบอุทกภัยจากไซโคลนเป็นประจำ พื้นที่อุดมสมบูรณ์มีเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ / เจอพายุได้ฝุ่นทุกปี หลายประเทศกำลังพัฒนาประเทศตนเอง / ประเทศในภูมิภาคนี้มีฐานนะทางเศรษฐกิจดีที่สุดในเอเชีย และเป็นประเทศสำคัญด้านอุสาหกรรมและการค้าของเอเชีย และของโลก / พื้นที่ส่วนใหญ่หนาวเย็นทั้งปีไม่ค่อยเหมาะในการทำการเกษตรกรรมหรืออยู่อาศัย เอเชียเหนือ ( North Asia) 6. เอเชียกลาง(Central Asia) 7. 6. 8. เหล็ก ถ่านหิน 7. าย 9. 8. 10. 9. 10. เอเซียตะวันออก (East Asia) 6. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 7. (South West Asia) 8. 6. 9. 7. 10. 8. 9. 10. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ (South Asia) (South East Asia) 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

วิชาอังกฤษเรื่องนี้ค่ะ

)) (Curriculum Connection Life Science / Health Reading 1.19 ปhat do you know about the two fruits in the pictures? FHuits from Asia The kiwi fruit is originally from China. The small oval-shaped fruit (ets its name from the native bird of New Zealand, the kiwi. Both the ir and bird have fuzzy brown skin. Inside, the fruit is bright green with ยiny black seeds. It tastes like a combination of a strawberry, a melon, and a banana. But the kiwi is much more than an exotic fruit. According to recent studies, the kiwi has the most nutrients of all fruits. It is an excellent source of vitamin C, and it is good for colds and asthma. Studies show that kiwi can help children with breathing problems and coughs. Kiwis also help reduce the fats in one's blood, and so they help keep the heart healthy. The mangosteen is native to Southeast Asia. On the outside, the fruit is a reddish purple color and has a small green crown near the stem. The fruit is white on the inside. The mangosteen tastes like a combination of strawberry and peach, and it is sweet and sour. The people of Southeast Asia use the mangosteen for medicinal purposes. The skin is used to treat infections, reduce pain, and control fever. A tea made from the rind is also good for stomach problems. Powder from the dried fruit is used for skin diseases. It's not Surprising people in Thailand call it the Queen of Fruits. About the Reading Complete the information. kiwi mangosteen looks/appearance taste good for ... World Link Find out about fruits and their health benefits. Choose one and present your findings to the class.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ช่วยหาประโยค Future Tense แล้วก็กริยาช่วยที่เป็นอนาคตให้หน่อยนะคะ🙏🥺

* * * ** * ๑ in your Clty / Dana Point Clephant arade You don't usualy see elephants in southern California, but you'll probably meet one near the beach this weekend! This summer there are going to be dozens of elephant sculptures around beaches, parks and resorts in Dana Point. California. Theyre part of an art exhibition called Elephant Parade. Elephant Parade works with the charity Elephant Family.With your help, were going to save the Asian elephant. A . Today there are only 25,000 Asian elephants in India, Thailand, Malaysia and Indonesia. A hนndred years ago there were 200,000 elephants in these Countries. 8 The elephants are competing with people for food and space. Asian elephants travel from forest to forest, looking for food. Today the forests are getting smaller, and the elephants go through villages to get to them. People in the villages protect their land and kill the elephants. In thirty years there Won't be any elephants unless we do Something. 11 C The charity Elephant Family is going to make elephant Corridors" Theyre special roads between the forests where elephants can travel safely. There's already one in India, but we need many more. Nอ Come and see Elephant Parade.The parade isn't a march, so we Wont have banners or slogaทs. Its a fundraising event. After the exhibition were going to sell the sculptures. You can buy smaller elephants or T-shirts at our website, or make a donation and sign our petition. The future is in our hands. Help us save the Asian elephant.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ช่วยหาประโยค Future Tense แล้วก็กริยาช่วยที่เป็นอนาคตให้หน่อยนะคะ🥺🙏

* * * ** * ๑ in your Clty / Dana Point Clephant arade You don't usualy see elephants in southern California, but you'll probably meet one near the beach this weekend! This summer there are going to be dozens of elephant sculptures around beaches, parks and resorts in Dana Point. California. Theyre part of an art exhibition called Elephant Parade. Elephant Parade works with the charity Elephant Family.With your help, were going to save the Asian elephant. A . Today there are only 25,000 Asian elephants in India, Thailand, Malaysia and Indonesia. A hนndred years ago there were 200,000 elephants in these Countries. 8 The elephants are competing with people for food and space. Asian elephants travel from forest to forest, looking for food. Today the forests are getting smaller, and the elephants go through villages to get to them. People in the villages protect their land and kill the elephants. In thirty years there Won't be any elephants unless we do Something. 11 C The charity Elephant Family is going to make elephant Corridors" Theyre special roads between the forests where elephants can travel safely. There's already one in India, but we need many more. Nอ Come and see Elephant Parade.The parade isn't a march, so we Wont have banners or slogaทs. Its a fundraising event. After the exhibition were going to sell the sculptures. You can buy smaller elephants or T-shirts at our website, or make a donation and sign our petition. The future is in our hands. Help us save the Asian elephant.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

เพื่อนๆพี่ๆคนไหนรู้บ้างคะ

จิ1 56% ต14:07 Laz Exercise 2 Read the text and mark the sentences T(true) or F (false) ASEAN corner 4 Popular sport in Southeast Asia othr withoul ethng the b. Fall on the ground There cle twe 6ms k Taคraw 5 ต0 wiกกเกg point in this g.me but the aim s to hoน h2w wะ. the playr Can plry and how crealivwe the ayr 5 hor coกg up with diererl styles to A.ck thee try to mม ๕ nกะกนกก.bie The p s an e ther cho and hod to touch the al bน they ame from Howrver, ts existonce in many ASEAN Cnnot เe ther hands The 9มกe 5 thre s and countries shows thal our counties have had a lon0 ach et has 1 poinds. The eam that wากs teo ou of relationship before the formation of ASEAN community thre ets 5 the กก Nowadays, Sepak. Takraw has become an international Sport. thas beก inciuded in many internalional Sports กa team with arattan bal Playกg alone, the player vants Such as the Asian Games and SEA Cames in Myanmar. pecple can play Chinlone alone or แสดงความคิดเห็น คอร์สคณิตาออนไลน์ สรุปเคล็ดลับ ปิด อ่านเพิ่มแตะทีน! กระชับ เข้าใจง่าย พิเศษเผู้ใช้LEAR สด10% ควรส

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

เพื่อนๆพี่ๆคนไหนรู้บ้างคะ

จิ1 56% ต14:07 Laz Exercise 2 Read the text and mark the sentences T(true) or F (false) ASEAN corner 4 Popular sport in Southeast Asia othr withoul ethng the b. Fall on the ground There cle twe 6ms k Taคraw 5 ต0 wiกกเกg point in this g.me but the aim s to hoน h2w wะ. the playr Can plry and how crealivwe the ayr 5 hor coกg up with diererl styles to A.ck thee try to mม ๕ nกะกนกก.bie The p s an e ther cho and hod to touch the al bน they ame from Howrver, ts existonce in many ASEAN Cnnot เe ther hands The 9มกe 5 thre s and countries shows thal our counties have had a lon0 ach et has 1 poinds. The eam that wากs teo ou of relationship before the formation of ASEAN community thre ets 5 the กก Nowadays, Sepak. Takraw has become an international Sport. thas beก inciuded in many internalional Sports กa team with arattan bal Playกg alone, the player vants Such as the Asian Games and SEA Cames in Myanmar. pecple can play Chinlone alone or แสดงความคิดเห็น คอร์สคณิตาออนไลน์ สรุปเคล็ดลับ ปิด อ่านเพิ่มแตะทีน! กระชับ เข้าใจง่าย พิเศษเผู้ใช้LEAR สด10% ควรส

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ประโยคไหนที่เป็น Comparative Adjective บ้างคะ

ke about markets? Boston Market Wins More Customerร Boston News 7 Haymarket vendors have a reason to celebrate. Their market is becoming more popular than ever. says (This is the busiest market in Boston! Vicky Green at her fruit stand. All the locals come close to downtown. It also has here because its very Convenient hours and the best prices in Boston! For hundreds of years, Haymarket has been the best place to buy fruits and vegetables in Boston. Vendors started gathering in this area of Bostons North End in the mid-1700s. The market grew larger in the nineteenth and twentieth centuries, but almost wholesalers weren't able to sell to grocery stores. "Just remember that the fruits and vegetables are usually very ripe; says Stacy Mills, 30, 'so you need to eat them SOon. But you can get a lot of produce for a great price. And the vendors are much friendlier than salespeople in a supermarket." 4 disappeared when highway construction disrupted the street in the 1990s. The street is now filled with produce stands selling fruits and vegetables from all over the world. And customers love it. Prices here are often cheaper 3 than in the grocery store, so you can find some great In every grocery store you always find the same products, says Eileen Fisher, 21. Iprefer Haymarket because I can get some really exotic food here, for example, from Asia or North Africa. And there are many market stands to choose from The future has never looked better for Haymarket. It has truly become a Boston tradition! bargains, explainsร Nick Baines, 16. This is because vendors sell the produce that nearby

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ประโยคไหนที่เป็น Comparative Adjective บ้างคะ

ke about markets? Boston Market Wins More Customerร Boston News 7 Haymarket vendors have a reason to celebrate. Their market is becoming more popular than ever. says (This is the busiest market in Boston! Vicky Green at her fruit stand. All the locals come close to downtown. It also has here because its very Convenient hours and the best prices in Boston! For hundreds of years, Haymarket has been the best place to buy fruits and vegetables in Boston. Vendors started gathering in this area of Bostons North End in the mid-1700s. The market grew larger in the nineteenth and twentieth centuries, but almost wholesalers weren't able to sell to grocery stores. "Just remember that the fruits and vegetables are usually very ripe; says Stacy Mills, 30, 'so you need to eat them SOon. But you can get a lot of produce for a great price. And the vendors are much friendlier than salespeople in a supermarket." 4 disappeared when highway construction disrupted the street in the 1990s. The street is now filled with produce stands selling fruits and vegetables from all over the world. And customers love it. Prices here are often cheaper 3 than in the grocery store, so you can find some great In every grocery store you always find the same products, says Eileen Fisher, 21. Iprefer Haymarket because I can get some really exotic food here, for example, from Asia or North Africa. And there are many market stands to choose from The future has never looked better for Haymarket. It has truly become a Boston tradition! bargains, explainsร Nick Baines, 16. This is because vendors sell the produce that nearby

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/2