ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

อันนีทำยังไงเหรอคะ ขอวิธีทำด้วยค่ะ😭😭😭😭

07:28 ! คำตอบของคุณ docs.google.com all 4G ถ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีพื้นที่ 12 ตารางเซนติเมตร ต้องการตัดยอดของรูป สามเหลี่ยม ออกโดยให้รอยตัดขนานกับ ฐานและให้ส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมที่ติด ออกเป็น 3 ใน 8 ของส่วนสูงของรูป สามเหลี่ยมเดิม จงหาว่ารูปสามเหลี่ยมที่ถูก ดออกมีพื้นที่ที่ตารางเซนติเมตร (ตอบเป็น ทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่ต้องใส่หน่วย) คำตอบของคุณ Done ชายคนหนึ่งมองยอดตึกซึ่งเห็นในแนวเดียว กับเสาธง ถ้าตึกสูง 60 เมตร เสาธงสูง 25 เมตร ถ้าชายคนนี้ยืนห่างจากเสาธง 10 เมตร เสาธงจะอยู่ห่างจากตึกกี่เมตร (เติมค่า ตอบเฉพาะตัวเลขโดยไม่ต้องใส่หน่วย) หอระฆังวัดสง 6 เมตร ในตอนเช้ามีเงาทอด Q

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ😿😵 #เศรษฐศาสตร์ #ทวีปอเมริกาใต้

6 อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ก้อยกับตนเป็นนักอุตุนิยมวิทยาขององค์การนาซา ได้รับมอบหมายให้เดินทางสำรวจเขตภูมิอากาศ ของทวีปอเมริกาใต้เพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชและสัตว์ป่าหายากประจำถิ่น พวกเขาจึงได้ตกลงว่าจะแบ่ง เส้นทางกันสํารวจเพื่อประหยัดเวลา ดังแผนที่เส้นทางการสำรวจ ดังนี้ 1. นักเรียนคิดว่าตลอดเส้นทางการสํารวจของ ก้อยและตูนมีภูมิอากาศแบบใดบ้าง และ แต่ละแบบมีพืชพรรณธรรมชาติเป็นอย่างไร 3 หลากหลาย Geo 4 9 0 ตูน การสังเกต 21 การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม 2. ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลทำให้ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้มีความ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

40 40 วิทยาศาสตร์และส จงยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมหรือโรคทางพันธุกรรม 2 ชนิดที่เกิดจากความผิดปกติของยีนต่อไป 3. 1) ยืนบนออโตโซม 2) ยืนบนโครโมโซมเพศ 4. ให้ใช้ภาพโครโมโซมต่อไปนี้ประกอบการตอบคำถาม O 2 A A A 0 0 AAA 88 คู่ที่ 18 คู่ที่ 21 คู่ที่ 13 คู่ที่ 5 1) ชนิดของโครโมโซมหมายเลข 0 - 0 ที่เกิดความผิดปกติ คือ 2) กลุ่มอาการหรือโรคพันธุกรรมหมายเลข 0 - • เรียงตามลำดับ ได้แก่ 3) เพศที่เกิดโรคพันธุกรรมหมายเลข 0 คือ 4) ผู้ป่วยที่มีเสียงร้องเล็กแหลมคล้ายกับเสียงแมว จะมีโครโมโซมหมายเลข 5. โครโมโซมในเซลล์ไข่ของเพศหญิงที่เป็นโรคในกลุ่มอาการดาวน์ คือ 6. ให้ใช้ข้อกำหนดของโครโมโซมต่อไปนี้ประกอบการตอบคำถาม 1 4 44+ XXY 44 + XO 44 + XYY 44 + XXXY 1) ชนิดของโครโมโซมหมายเลข 0 - 0 ที่เกิดความผิดปกติ คือ 2) โครโมโซมหมายเลขใดที่เกิดโรคพันธุกรรมเฉพาะในเพศชาย 3) กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีโครโมโซมหมายเลข 4) โครโมโซมเพศที่มีลักษณะดังนี้ 1. ตรงกับโครโมโซมของหมายเลข 7. ผู้ป่วยที่มีลักษณะต่อไปนี้เกิดจากความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซมชนิดใด 1) ปากแหว่ง เพดานโหว่ ปัญญาอ่อนอย่างแรง อายุสั้นมาก 2) ขาดโปรตีนที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด เมื่อเกิดบาดแผลเลือดจะออกง่ายและหยุดไหลช้า 3) ลักษณะตัวเตี้ย ที่คอมีพังผืดกางเป็นปีก เป็นหมัน 8. โครโมโซมเพศของผู้ป่วยในกลุ่มอาการเอ็กซ์วายวายซินโดรมต่างจากไคลน์เฟลเตอร์ดังนี้ 9. ผู้ป่วยที่มีอาการโลหิตจาง อ่อนเพลีย ปัสสาวะเป็นสีดำ และแพ้ถั่วปากอ้า เป็นโรคพันธุกรรมที่เรียกว่า ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของ 10. การตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมในตัวอ่อนในครรภ์มารดา มีวิธีการดังนี้ จงเ 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/246