ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยแสดงวิธีหาสองข้อนี้หน่อยค่ะ

4G ย อl 18:46 น. N ริ(78] 2. ถ้า f(x) = X + 8 เมื่อ x = -2 แล้ว 1 คะแนน f(x) มีค่าเท่าใด * ก. -4 ข. 2 O ค. 4 O ง. 6 3. ถ้า f(x) = -4(x - 1) เมื่อ x = 2 แล้ว f(x) มีค่าเท่าใด * 1 คะแนน ก. -2 O ข. -1 ค. -4 ง. -6 4. กราฟของสมการ y = -3x2 + 1 คะแนน ๆ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🙏

Jill Daniels 1 has had (have) a new bike 2 for / Since 4,Complete the text about an unusual vacation Use the verbs and choose for or since. ll Daniels 1 has had (have) a new bike for / Since Christmas. When she got her bike, she went on a biking trip. She . (be) on her trip for / since three months now, and she .. (travel) thousands of kilometers. She . and she 7. (be) in Portugal for / since Thursday However, she 9.. (not stay) in a hotel or put up a tent 10 for / since December. Why? Because Jill's bike (not leave) her house! "It's a virtual vacation on an exercise bike," explains Jil. "I bike 20 kilometers every day. I haven't gotten a tan, and | 12. (not buy) any Souvenirs, but I'm enjoying it!" (visit) six different countries, 11

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยอธิบายและหาคพตอบหน่อยค่าาา

การช้าน! 1. จงหา ผลอัน์ ในเช เลขยกถำวัง 1) 6* > (- (-9) % 4* 4 1) - 100 0 x 10 (-10) (- 10)" > ( - 10) < (-101 -5 2) 0 X 0" เมื่อ 0 + 0 เ10 2) จงหาผลสพธ์ในเปรัม ญากรณิทศศาสต่ง 1) (3.ใ4 +10) - (410)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

17. ให้นักเรียนเขียนผลการตรวจสอบเงื่อนไขของศาสั่งต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (สถานการณ์ คือ สัมผัสสีแดง) " 1 คะแนน ก. จริง ข. เท็จ 18.ให้นักเรียนเขียนผลการตรวจสอบเงื่อนไขของคำสั่งต่อไปนี้ให้ถูกต้อง " set a to 3 set b to 5 set c to 7 a 4 5 and say True for 2 secs else Say False for 2 secs ก. จริง ข. เท็จ 19. ให้นักเรียนเขียนผลการตรวจสอบเงื่อนไขของศาสั่งต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (สถานการณ์ คลิกเมาส์และสัมผัสสีเขียว) " 1 คะแนน ก. จริง ข. เท็จ 0

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการพัฒนาเอเชียใต้อย่างไร(ลักษณะทางกายภาพ คือ ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ) ช่วยหน่อยนะคะ🙏🙏

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/285