วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

รบกวนหน่อยค่ะไม่เข้าใจจริงๆ

8 ข้อสอบรหัสวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส ว231101 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เรลา 60 นาที 20 คะแนน ใช้สอบวันที่ เดือน กันยายน พ.ต.2563 ชื่อ. ตอนที่ 2 คําจี้แจง : ให้นักเรียนเขียนแสดงการถ่ายทอตลักษณะทางพันธุกรรม (สาระที่ 1 มาตรฐาน ว1.3 ตัวขี้วัตที่ 2 ) คําหนดให้ คนผิวเผือกลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นยีนต้อย เป็น ล คนผิวปกติ ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นยืนเต่น เป็น / การมีลักอิ้มเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นยืนเต่น เป็น8 กา การไม่มีลักอิ้นเป็นลักษณะท างพันธุกรร รมที่เป็นยืนต้อย เป็น | ถ้า ขายผิวเผือกมีลักอิ้มแต่งง านกับหญิงผิว วปกติไม่มีลักยิ้ม โอก าสได้ลูกเป็นแบบใตบ้าง จากโจทย์ที่กําหนดให้ ขายผิวเผือกมีลักอิ้ม มีคู่ยืนเป็น สิสเดิห , คิล38 , สสพ , เล8๒ หญิงผิวปกติไม่มีลักยิ้ม มีคู่ยืนเป็น #เ9๐1 กรณีที่ 1. ลล8ต % 4๒๒ .๓เต้ขที่ 6266666๐3 หั้ยิจ,,. กรณีที่ 2 คล88 % /แ๒ คล8 #เ8๒๒ กรณีที่3 อล80 % ๒๐ กรณีที่4 คล80 % 2 8ส860 ๒ ป ป

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!