วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

หน่วยที่ 4 | การคํารงชีวิตของพืข หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด แบบฝึกหัดท้ายบท 1. เพราะเหตุใด เกษตรกรบางพื้นที่จึงเลี้ยงผึ้งไว้ในสวนผลไม้ * เรือไม่ อย่างไร * ของพืชดอกท 0. การฉีดสารกําจัดศัตรูพืชในพื้นที่การเกษตรส่งผลกระทบต่อการ พันธุ์ สืบ พราะเหตุใด ** ส่งใดช่วยในการถ่ายเรณู 3. พิืช 4 ชนิด มีลักษณะของดอกดังตาราง พืชแต่ละ ะชนิดน่าจะมีสิ ะ !# ดอก ว เษณะทัวไปของ จ ชนด ภาพดอก ป 0 ก0 พะยอม ' ง กับยอดเกสรเพศเมีย "0 เกนมี มีกลิ่น มีน้้าหวาน เร ๒, ส เฒ ขุชี้, = ดอกขนาดเล็กจ้านวนมากเป็นช่อ ไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก ว สฆ ฆฒ รซส 1 บ 7 ฉะ ฆ่ 1 9 ข้าว มีแต่ใบประดับสีเขียว 2 แผ่น ประกบกัน อับเรณูยื่นยาวโผล่พ้น ออกจากใบประดับ ดอกบานประมาณ 7 วัน เล 2 : ' ดอกขนาดใหญ่ เห็นชัดเจน กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอก 5 กลีบ ส จ ส ง จ สีชมพูถึงม่วงเข้ม เกสรเพศเมียยืนยาวกว่าเกสรเพศผู้ มีกลิน 64. หลอดเรญูมีความสําคัญอย่างไร ** 5. ไขโกตและเอ็มบริโอเกิดได้อย่างไร และเจริญอยู่ในส่วนใด ตามลําดับ ** 6. ดอก ผล และเมล็ดของพืชเกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไร ** "4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโบโลยี
แขบเพนาลงหรแพนดเสแยแลล แบพลเลบชูเปหแหใ แทฒิ กณุ8 ' 1000: แทเตุผลเชคนะ(ตษยุเปยไห้“1 [แอป ร| หยนต ลนแ๒บบดนูแรษา2บ15? กพกเซนน ขธนใหแรบรแชนนแอพูนห ข๓๐ “นูว” ๒: = *6 6 3 2 ๑ ม ดแทพแพรบรแชบบโต8 - ก2 นธรษฎณุตุมกสา 2 3 .+. .,. พ โญ ธรบชนทษพ น เก โแญ่ กษะอแพท ร1ตก เอ 10 ' 0 เพในล@แ3รบ ล ณุ ๒นขนเหนกบรหลนนตรุยบไพพต ธบรบพแพทมแบพนพหนเธ๒ษยหนบน๒ทพธรษา ก บ รพนหพ บแพษณตรบแาบ๒ ว. ๑6-67 ทรบกละกน งกา ร ล 1 08 2 รยก รนพษเารย๒ดแรษนทเพร 5 เธตพ แพษากฬ ล ล แงบาษากิร661 ษทนธะแพแหน2 ๒ » 9ใดบ[8@ [อยเพตต 1แลอบพ๑บนทบระแทยเขตแพ แฟ 8 " ตุ้นแรละบกพหนพุตทณแชเณพแดได “บูว” 8ษญูหุษพารงทรสษนนบรนมู! แผลอณะยญะเพนนบ | ข นูล(|

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!