ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค้าบ💕

ฮิหลทาเกลท 4 อ1รท6 หอต่ร ห@ไละอส 1อ ท0นรอ5, ภิเกรพลก ปท6 ตุนตรฟิอทร นรไทธู ฝ่า@ 606@๕1 ห ตะซดอ51ม่อท. 0 55ม 0 | ห ด 9 8 นะล ฟิ “ ร ๆ ด 2 5 18 8 5 3 5 8 9 6 6 0 จจ . นยะด 9ง8 5 ฉ“ เคจ9๒3 25 5 ล 5 % 1 ห๕ จ: ฟ่ ว ว : น ดี» 1 ด้: หทอ๕@ 15 ปท6 ๒ลส? . 2โหญ่แต์อน! ทอนร๑. ไรลล พอนไส ขอน ศึกย์ 1 ออออออคลอล49๓ 2 50 ป้ท@ หททต่อพ 'ดล๕ท อธงอะ1? ๐อกาฏ1@1อ ข่ทอ รถ1ส่อเหณาฑาร. 2 ร ฟุท6 ละ6 ฝ่า6 1ไอห6? กป ฉุ 6 เจ3560ย .+« ไท6 0ฮย์. ทว0 ล จรทอหลท พลฟารลมก 3 0 เก๓เล 5 ฝาต วตฉ่รไอ่อ เล่มไล)” ง ? ๒๐๐1๒ลร@ รใก 1ส่ผู๑ ต่อร6 งง. 8ะ ย๓50 กร อร 4 2 “ก๕ 15 ป่า@ ไลภาฏ? 5นอ 1๐1๒! ๐แรทไอทร รทอพอะ 8ะ ' ลแส6เรยเอ็ = อ - - 1๐00 อ! เท6 161นทล, กทระ ทลร/กทลรท71 สลอเท จ๕ 6ก5อท ธุ๐1? 6อทาฏไ๑เ6 เทล รสลถ1อท๕๑ร. ปรอ๑ 2 -- 6 0 เทตหอ ชู0 ใก ป้า@ ๕๑๕ โ์อทฑ. 1 งลก6 .... เจ : ไหหัตธู [๐๐๓ 2 โฆชั. ศศ-= ฒ่ะทญ่ท, 3 ปลทอ ..... 8ถิอก. 4 ไทธท ..... ล8.๐0กทเดนไซก. 5 โฆ ม. 8 06ทผ. 6 ไอทม ..... 9ูเลธรธร. 7 ลเธ ลทซ่ โอตท ...... ๐๐๑6 จิ%818ไ0ส8เต่ร. ฉางางั้งหหหงณาง000 1 21

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!