ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยทำหน่อยค่ะ🙏🏻🥺

) (เทอ|อ1อ ไหทล ร8ทไอท6อ5ร, ปรอ ใทย โลรไร่เทแทเอ 6 ปิลร1 ๕อทปีหนอนร โอทเท ๐1 เท6 งลหไวร, 1 ปปล เลหล 1ลไมเทย (ไสแล) [ว[6!นห6ร เมทคท ไท6 ทานรสนทา ส!ไลทฝ่ลท1 410เ6 (ร!00) น5ร ' ( 0 3+50 3 65ทด.., (ฝู่๐) ทล! |ทอหาสหมอฟะ หมทดท ทคห ไห่สทผู ,,., (สห 4 โทดล ส่66แอวดล|| ..,, (พุทยุ) พงท[6 | .,,, (ไส๒6) ส ไวลแท 5 ปปล ... (คล!) |27สล พมทลท ไท6 ททอง6 ,.., (รเส"). 6 1แ.... (๒๑เท) 10 เลเท งงเท!ไล ป่ทคห ,,., (พส!) 109 ร6ท6 ซิดินุง 'ฝ่า6ร6 ร๑ท1ไ6ท665 หพป่า หอน 0พเท ไฝ่6๕ส5ร. 1 | เพลร พพล16ทเทย ล ทอ6๐ ททอง6 พทลท .... , 2 ไมไห รทห่ลทสร พมลล |ลหเทย เงลร๒๕ฟัวล|| หททลท ..., 3 | พพลร ๑@ลปฟัทย ล เงนเฮล พทลท ..., , 4 ไทล |เ[ฮุทไร พลท1 อนไ พทไล ,.,, , 5 | ทดลส่ ล รัโสทยล ทอ[รล พทไล ,,,, , “ล ค์ค คค +เคลค ๕คไหคคค| คแอ๕ เคครจค๓ค

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!