ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อนนะคะ🥺🥺🥺

'ใให้ราษฎรตีกลองวินิจฉัยเภรีเพื่อถวายฎีการ้องทุกข์ ทรงประกาศเลิกทาสและไพร่ มีการจัดทํากฎหมายตราสามดวงและประกาศใช้จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 .. เป็นยุคทองของวรรณคดี .., เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ใครสร้างวัดถวายจะกลายเป็นคนโปรด ยกเลิกตําแหน่ง “วังหน้า” และโปรดให้มีตําแหน่งแทนคือ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารี เพอ 2: 0 9. ยกเลิกการค้าแบบรัฐบรรณาการ (จิ้มก้อง) กับประเทศจีน .. 10. มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย .. 11. ยกเลิกการใช้เงินพดด้วง ... 12. ได้รับยกย่องเป็น “พระภัทรมหาราช” .. 13. เป็นกษัตริย์ที่เสด็จเข้าร่วมดื่มนั้าพระพิพัฒน์สัตยาร่วมกับข้าราชการ 14. เปลี่ยนชื่อ “สยาม” เป็น “ไทย” .... 15. จัดตั้ง “ดุสิตธานี” เมืองจําลองประชาธิปไตย 16. เป็นสมัยที่มีการทําสนธิสัญญาเบาว์ริงกับประเทศอังกฤษ.... 17. มีความสามารถด้านการค้าขายกับต่างประเทศ จนได้รับยกย่องว่า “กษัตริย์เจ้าสัว” แกล ก กี 18. ทําสนจิสัญญาฉบับแรกกับชาติตะวันตก ข้อสนธิ้สัญญาเบอร์นี.. 19. ราษฎรมีโอกาสเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ เวลาเสด็จพระราชดําเนินผ่าน ... จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ เพื่อเป็นสํานักงานจัดเก็บผลประโยชน์ รายได้ ตลอดจนภาษีอากรของแผ่นดิน 20. 21. บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!