วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ คือไม่เข้าใจขอ 1-3อะค่ะ
🙏(╥﹏╥)

จอณาท ถ้านําสาร % จํานวน 70 กรัม มาละลายในน้า 350 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่าเด้สาร และสาร >( บางส่วนตกตะกอน จากนั้นกรองเอาสารี ตี่ไม่ละลายน้าออกแล้วทําให้แห้ง ซั่งมาล) 6 สารละ| ะลายของสาวี่ใด ภฏมิ 30 องศาเซลเซียส มีค่าเท่าใด พูห: 62 สาร์ใดละลายใม่หมด " 83 เมื่อนําสารละลาย 20 องศาเซลเซียลี นนํา 100 กรัม ที่อุณหภู สภาพละลายได้ของสาร % ใ เป็นก้อนในน้้า ที่อุณหภูมิ 20 อง นักเรียนกลุ่มหนี่ 5รซี สุหนีงพคลองจะลายลือไหดยงกร ใน ห บรรยากาศ พบว่ามีสภาพละลายได้ 36 กรัม ในน้า 100 กรัม ป นี ถ้าเปลี่ยนการทดลอง5. คําหนดให้ การท มิ ดลองชุดที ที่ 1 ใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นผง แทนโซเดี เท ที่อุณหภูง 1 0 การทดลองชุดที่ 2 ใช้ เดียมคลอไรด์ที่เป็นกั้ ข้อุณหภูมิ เป็นก้อน การทดลองชุดที่ 3 ใช้ควา 60 องศาเซลเซียส แทนอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส . มดัน 2 บรรยากาศ ฐ ม" แทนความดัน 1 ชี่อุณหภูมิ 50 0” บรรยากาศ ว ฉกเรียนคิดว่าคว7: องสถา สภาพละลายได้' ลื ของเกลือโซเดี เล แน ทกลือโชเดี รการได 1-3 จะมีผลเป็ ยมคลอไรด์มีสภ ย รต ) ม่ าพละลายได้ 36 กรัม ในนั้ นอย่างไรเมื่อเปรียน ง ยบถํ 6 กรัม ในน้้า 100 กรัม * เก ฉะหดล ตวทําละลายคง นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า “นั้ ล่าวว่า “น้้าตาลทรายละลายได้เร็วขึ้นเมื่ เร็วขึ้นเมือใช้แท่งแก้วคนสวุ สารละล ะลาย เพราะ ะการคนสารละคิ“ สภ เว าพละล ขอ ! ปู เพราะเหตเด ะลายเดของ งห | นาตาลทรายเพมขน คากลาวของนักเรีย นคนนธุ กต ข่ องหร ไม่ ( จ เ -

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!