ภาษาไทย
มัธยมต้น

4,12,24ช่วยหน่อยค่ะ🙏🙏🙏

ฮั: เสียงสระ “7๐ จจเณฑาจวงจม” ตรพร เซล นรจทล0 แกลยว ายบยงห๓ เว่มา | ข้อใดกล่าวถึงเสียงในภ าษาไม่ถูกต้อง , (6เสียงสระเกินในภาษาไทยมีทั้งหมด ๒ เสียง ๒. เสียงสระแท้ในภาษาไทยมีทั้งหมด ๑๕ เสียง | ทา: (6 ไอแวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีทั้งหมด ๕เสียง ๕. เสียงพยัญชนะในภาษาไทยมีทั้งหมด ๒๑ เสีย ง . ข้อใดกล่าวไม่ลูกต้องเกี่ยวกับเสียงพยัญชนะใน ภา ๑. เสียงพยัญชนะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เสียงแปร” ๒ เราจะออกเสียงพยัญชนะได้ต้องอาศัยสระเป็นทุ่นเกาะ ๓, พยัญชนะในภาษาไทย มี ๒๑ เสียง ๕๕ รูป และมีทั้งเสียงธนิต เสียงสิถิล และเสียงนาศิก ๕.เสียงพยัญชนะเกิดจากลม์ออกจากปอดผ่านหลอดลมและถูกสกัดก้นจากอวัยวะในช่องลําคอ ข้อใดคือความหมายของพยัญชนะควบกล้้าที่สมบูรณ์ที่สุด ๑. พยัญชนะ ๒ เสียงที่ใช้สระตัวเดียวกัน ๒. พยัญชนะ ๒ เสียงที่ออกเสียงพร้อมๆกัน ๓. พยัญชนะ ๒ เสียงที่อยู่เฉพาะต้นพยางค์เท่านั้น ครออยางางุปปญปญตตััตตจ 7 ส ว๕๑ซนเร ไจเตกกรจตจล
มซ่คุณสมบัติของเสียงสระในภาษาไทย [ าวนานทุกตัว ๓๑. ออกเสียงได้ย ว น: ร ๕@)เจ็ขนตัวยึดแกกปใช้เช ๓. มีทั้งเสียงก้องและ ม่ก้อง กกเจานน๑ ๑๒. สระในภาษาไทยมีทัง รู ๑. ๒๑ รูป ๒๑ เสียง ๒. ๒๐๑ ว ๑๒ เสียง ๓. ๕๕ รูป ๒๑ เสียง ๕. ๓๒ รู0 ๒๑ เสีตง4 . ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ๑. เสียงสระเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เสียงแท้ ๒, สระ เกินทั้ง ๕ เสียง เป็นสระที่เหมือนเสียงพยัญชนะประสมอยู่ด้วย (สระในภาษาไทยจะออกเสียงเป็นคู่ ๆ (๑๕ คู่) คือ สระเสียงส้นและสระ เตียงฉาก ๕ สระในภาษาไทยแบ่งออกเป็นสระเดี่ยว ๑๕ เสียง สระประสม ๑ เสียง และสร ซอ๐ =์ ม/ | จร์ค้าที่ๆ[ระสบด่ายสระๆ|ระสบมบมากทสดต
ปลงรูปสระของคําว่า “เ “เป็น” ดื: ๆรแผ อเดคือวิธีกา: ยืนไม้หน้ ) แปลงตัวออเป็น ็หน้า " 0. - “งวิสรรชนีย์เป็นไม้ไต่คู้ แปลงตัวออเจ็ไนไม้ได่ต @๒๒ ๕. แปลงวิสรรชนีย์เจ็นนนญี กศา . 6 ใเไจ้อะกับเสียงสระคือเสี่ยงในช้อใต ส ม วรรณยุกต ๒. เสียงก้อง อ อ สีย ๓. เสียงไม่ก้อง ๕ . เสียงฉัเฉฆาษ๒ะ «< วรรณยุกต์ครบทุกเสียง สูยงสรวลระริน เสียงใคร ๒. เสียงนุชพี่ถาโครคร้รู้ ๕. เสียงสรวลเสียงทรามเ็ย นุชฟี่ ธี ส ม 2 0 ๓, เสียงบังอรสมวิผี - อื่นนันฤามี ๒๕ เดพองรรรมุก์มีความสําคัญอย่างไรในเรือง วยให้มีคําใช้ได้มากขึ้น ๒. ช่วยทําให้คําทุกคํารีเความหมาย ๕. ช่วยทําให้ คําทุกค้าสามารถออกเสีอง ต. จวยจํากัดคําให้อยู่ในจํานวนที่พอดี . ระหว่างคําว่า “ขัณฑ์” และ «คัน” มือะไรที่แตกต่างกัน น เสียงสระ
เสียงในภาษา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!