ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ขอคำตอบหน่อยน้าา
เเง

ตอนที่ 2 คําขี้แจง ให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่างโดยนํามาตีความและวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 1. ให้นักเรียนตีความข้อมูลหลักฐาน จากตัวอย่างที่กําหนต “(สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) “เสด็จทรงข้างต้นพญาไขยานุภาพ เสด็จออกรบมหาอุปราชา (ที่) ต้าบลหนองสาหร่าย.. แลได้ชนข้างด้วยพระมหาอุปราขานั้น... ครั้งนั้นมหาอุปราชาขาดคอข้าง ตายในที่นั้น ที่มา : พระราชพงศาวตารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐฯ ข้อมูลนี้ตีความได้ว 2ให้นักเรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลหลักฐานจากตัวอย่างที่กําหนด *ครุงศรีอยุธยาจึงเป็นสถานที่ที่ผู้คนเดินทางเข้ามาค้าขายทั้งโดยทางบกและทางน้้า มีขาติต่างๆ จากเอเขียและพวก พ่อค้าคริสเตียน... พระเจ้าแผ่นดินและพระอนุชาของพระองค์ทรงส่งเรือลําหนึ่งบรรทุกสินค้ามีค่าผ่านตะนาวศรีไปยังโจพะ มณฑลทุกปี ทั้งทรงส่งไปยังกวางตุ้ง กับทรงส่งเรือสําเภา 2 หรือ 3 ลําไปยังที่อื่นๆ ในประเทศจีน.. ” ผลจากวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!