วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

คิดไม่ออกครับชวยหน่อย

ส 0. ฮ่ จเจ็ฝี๑จ6?- ซี จงเลอกคาตอบทถูกต้องเพยงคาตอบเคยว ขาใ๑2 1. ข้อใดคือความหมายของประชากร ลี่ %. เ อื. ก. แมลงหวีจํานวนมากตอมอยู่ที่กล้วยนําว้าสุก ง เซ สั ข.ฝูงปลาหางนกยูงว่ายอยู่ในอ่างบัวข้างบ้านเมือวานนี่ ค. ที่ต้นมะม่วงมีมคแดงและมดดําไต่อยู่จํานวนมาก ง. ปูก้ามดาบและปลาตีนอาศัยอยู่ในป่าชายเลน 2. ผึ้งจํานวน 1.000 ตัว อยู่ในไร่ทานตะวันขนาด 500 ต า ร าง เม ต ร , ลื้วเซี่ไอร อยากทราบว่าความหนาแน่นของประชากรผึ่งเป็นเท่าไร ก. 2ตัว / ตารางเมตร ข. 5 ตัว / ตารางเมตร ค. 50 ตัว / ตารางเมตร ง. 500 ตัว / ตารางเมตร 3. สาเหตุในข้อใดที่ทําให้ประชากรหอยขมหน้าบ้านลุง เล สํเส แม้นมีจํานวนเพิ่มขืน ก. อัตราการตาย > อัตราการเกิด ข. อัตราการอพยพออก > อัตราการอพยพเข้า ค. อัตราการเกิด > อัตราการตาย ง. อัตราการเกิด = อัตราการอพยพออก 4. ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประชากร " " ส ของสตวชนค 4 และ 8 คอ อะไร (ตัว) ร " นสัตว์ชนิด / (| * ก. ที่อยู่อาศัย จํานว ข. โรคระบด +” น ค. สภาพอากาศ ง. พฤติกรรมระหว่างประชากรทั้งสอง 5. จากภาพมีความหมายตรงกับข้อใด ก. สิ่งมีชีวิต ข. ประชากร ค. แหล่งที่อยู่ ' ง., กลุ่มสงมชวต ว ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการตอบคําถามข้อ 6 - 8 เ 4จอร ม 9. กลุ่มสิงมีชีวิตกลุ่มหนึ่งประกอบด้วย หญา นก ' จ 1 0 1จ 6ล๊. มดดํา เพลี่ยแป้ง เต่าทอง ต้นน้อยหน่า ตักแตน 6. ผู้ผลิต คืออะไร ป ซี๊. เจปื: | ก. หญา เพลี้ยแป้ง ข. ตกแตน ตินนอยหนา ต้นน้อยหน่า หญ้า ง. เต่าทอง นก % 7. มดดําเป็นผู้บริโภคชนิดใด เขลรซ้ ก. ผู้บริโภคพืช ๐ 2: ๓ ข. ผู้บริโภคสัตว์ ๑2 ๆ 0 ค. ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ ร - ง. ผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์ ซีเรีโอลลวว ร 8. นกเป็นผู้บริโภคชนิดเดียวกับผู้บริโภคในข้อใด ว ซี ก. แร้ง เป็ด ข. คน หนู ค. กบ งู ง. กระต่าย ไก่ อ 4 ๆ| - 9. ปัจจัยทางกายภาพในตู้ปลาซึ่งเป็นระบบนิเวศนํา ' จืดจําลองคืออะ ไร จ ง = ก. นํา แสงสว่าง อุณหภูมิ ข. สาหร่าย ปลา หอย ค. แก๊ส 60, สาหร่าย นํา ง. ลูกนํา สาหร่าย ปลา ข่ 10. ให้ 1 = กลุ่มสิ่งมีชีวิต = ประชากร = โลกของสิ่งมีชีวิต 4 = ระบบนิเวศ จงเรียงลําดับความหมายทางนิเวศวิทยาจากการ ซับซ้อนน้อยที่สุดไปยังซับซ้อนมากที่สุด ก.3412 ข.1243 ก 2413 ง 2143

คำตอบ

ข้อสอง 2ตัว/ตารางเมตรค่ะ

Post A Comment

ข้อหก ผู้ผลิตน่าจะเป็น ต้นน้อยหน่า หญ้าค่ะ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!