วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

มีใครทำข้อ2เป็นบ้างเรางงมากใครรู้ช่อยบอกหน่อย ขอบคุณล่วงหน้าจร้า

ลเซียส มบว่าเดสา ภาให้แห้ง ชังมวลได้ 21 กั นวน 70 กรัม มาละลายในนั้ 1. ถ้านําสาร % จํา > ที่ไม่ละ ด และสาร >< บางส่วนตกตะกอน จากนั้นกรองเอาสารี าเซลเซียศึ “0 สภาพละลายได้ของสาร % ในน้้า 100 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 องศ์ น 0 ฑก 6 5 ว้า ทือณหมภูม 7 องศาเซลผี < ๑ ล อนในน่ งัญ ลพ 2 เรียนกลุ่มหนึ่งทดลองละลายเกลือโซเดียมคลอไรคที่ีดึก ร 100 ารา ถ้าเปลี่ยนการทด= 5งตามื่อน ความดัน 1 บรรยากาศ พบว่ามีสภาพละลายได้ 36 กรม ในนํา 1 ซาง ดังต่อไปนี้ สฆ้ ที่เป็นผง แทนโซเดียมคลอไร้ตี้ ด์ทีเป็นก้อน การทดลองชุดที่ 1 ใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ 0 องศาเซลเซียส [ทธ์ 2 ใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แทนอุณหภูมิ 2 ที่ 3 ใช้ความดัน 2 บรรยากาศ แทนความดัน 1 บรรยากาศ ละล - 701ไมการทคลองชุกท 1-3 จะมีผลเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียห ที่เกลือโซเดียมคลอไรด์มีสภาพละลายได้ 36 กรัม ในน้้า 100 กรัม * จ ขา คึ่ย 9/ 4 ฆ่ 9/ ผู 9/ ว 1 0วขัซู เพราะการคนสารละลา|

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!