วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ไม่เข้าใจข้อสี่ค่ะช่วยหน่อยนะคะ🥺

คฑาท ไทร 1 1 0(สนออฉอลเต: 1: 33311+11+11++++ 3 5 000 3. สาร 2.(9 + สาร 8 (0) ---+ สารละลาย 6 (0) ใครทําหน้าที่เป็นตัวถูกละลายและเพราะเหตุใต 3 3 3 สลลมลมสตอแลอ644 4. สาร ก (5) + สาร ข (ง) ---” สารละลาย ค (+) ใครทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายและเพราะเหตุใด สล กจแลอ2อวอตัด มง '@ ค: # “-4 - 111ั1โ็1 11111โโนโน+++็2020 5. น้้า + เกลือแกง ----» สารละลาย /, สารละลาย 2 คือสารชนิดไตและเกิดจากการรวมกันของสาร ประเภทใด แล0 1+1++. ง เล๑๕ จ - 1 1++++++013 ฟั - 4 2 111+13111115050 กลช์ >+- 3 286 (สดตจ# มสของ ล อ“ ญ์ อ ข้ อแออแสอแล9ณแ๕๕จแม. อ: ฟี ว เจบซัตง 111111เ1 1๐0 “- 1 1[[[โ(. ป ผุขล่อจแสถกและม๕แอนอลสอออบะร๕อมตออละลมสงล่อชอ566 . 2 6. จากคําตอบในข้อ 5 จงเขียนสมการดังกล่าวแทนด้วยสูตรทางเคมี ชามเอแผนะอ๕๓ออสอสะแอล๕ลอล “ +.+1++1+1++1++1+++++''! ฮิไ1 1ไก0อเองหอนอรบยลออนสยัมส6องจอแพะ๕อมมดอนงออเนลดีสน646262ะ๑4ปรนอณน2๕๒๕๕๐๕๐๕๑6๐๕. + 7ก --* สาร8 สาร8 คือสารใดและใครทําหน้าที่เป็นตัวทําละลายและเพราะเหตุโต เร6ไนออ2จอลนจนแคอลปลวมอออวค่อง5อลออ6แลลว44วอแล เคยหอผ่ออผ่อแมเอวลจจออแวลอนองจแลลแอม๕ ภรงแลแรรวรจนรงลองศศ 1++ จจแจแลววออลอแนอวจล 9896อขอนแลสออลมองลองออนแอแตสันสแอแชงัด, 8. จงเต็มข้อมูลลงไนตารางต่อไปนี้ อจขอแคอแจนสอสออ6จ8๕
สารละลาย ม.1

คำตอบ

ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ เพราะโจทย์ต้องระบุด้วยว่าสารใดมากกว่า สารใดน้อยกว่า แต่โจทย์ไม่บอก เราก็ไม่รู้ เพราะสถานะของทั้งตัวละลาย แและ ตัวทำละลาย ต่างเป็นของแข็งครับ
สงสัยอะไรแอดไลน์มาได้ครับ
line id : mammoss_mam

LAMI.

จริงค่ะ ถ้าสถานะเหมือนกัน สารที่มีปริมาณมาก จัดเป็นตัวทำละลาย แต่ในโจทย์คือไม่บอกเลย 🥺🙏🏻

✨🦋

ขอบคุณนะคะแต่ครูให้มาแค่นี้จริงๆค่า

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!