วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ใครที่รู้ช่วยตอบคำถามได้ไหมคะ
ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ❤️🙆‍♀️♥️♥️

โบความรู้ที่ 1 ความพนานปบของต7 9 0ลภณไฝไฝววฮูคนรอเตรรปริตุหลีแลห รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัต 2221101 ภาคเรียนที่ 1 สชั้นมัยยมศึกราจีวที่ 1 007]7ฮวฑว7ฮวไ“70วไวว00ดเรนกลยหพไมเพื่งหป่อยปรึเกคองังัท้ กา เป็นมวลของสารซึ่งมีปริมาตร */ และ 6) เป็นความหนาแนนสาร จะได้ อ คือ ความหนาแบ่นของสาร (9/๐กก” หรือ ๒9/กา7 7 คือ ปริมาตรของสาร (ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ ลูกบาศก์เมตร) ศา คือ มวลของสาร (กรัม หรือ กีโลกรัม) ความหนาแน่น มีหน่วยเป็น กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ กีโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความหนาแน่นของสารบางชนิดที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ ตารางที่ 1 ความหนาแน่นของสารบางชนิดที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส และความตันหนึ่งบรรยากาศ สาร | ความหนาแน้น (๑/๐๓7 ของแข็ง ตะกั่ว 1134 อะลูมิเนียม ว” ทอง 193 ไม้ 0.0.9 ของเหลว นั้า (อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส) 106 น้้ามัน 0879 น้้าทะเล 103 แอลกอฮอล์ 0.806 : อากาศ 1 ไนโตรเจน 1292 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จ 198
ตรซา หน่วยที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สรื่องความทรัเศบยาท ตื่ รายวิชา ยก.วติยาคาทีครีทัยฐา รหัส ว221101 ภาคเรียนที่ 1 ขั้นมัธยมศึกษาปป 4 วันที่ทดสอง. ( สมาชิก บ ชื่อ-สกุล 2 ชื่อ-สกุล.. 3. ชื่อ-สกุล.. 4 ชื่อ-สกุล. เฉง จุดประสงค์ 2 เพื่อทดลองหาความหนาแน่น ของสารบริสุทธิ์และสารผสม ต เพื่อคํานวณหาความหนา แน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม 4๑เซิจเรซื่จไช้ 3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการทดลอง การลงความเห็นข้อมูลและสามารถทํางานร่วมกับผู้อินได้ วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 1. กระบอกตวงขนาด 100 กา๒ หรือลถ้วยยูเรก้า 2 บึกเกอร์ขนาด 100 ๕๓? 3. ดินน้้ามัน 4. แผ่นเหล็ก 5. ก้อนหิน 6. น้้ามันพืช 7. นั้ากลั่น 8. กระบอกตวงขนาด 25 ๕๓ ซึ่๑๕ ” ซฮ่.๕๑22๕ ส ซูป 9. เครืองซัง 2 แขน หรอเครองชงดจตล 10. เชือกขาวแดงหรอดค้าย วิธีทดลอง ลื่ ตอนท 1 1. ตวงน้้ามันพืชปริมาตร 20 ๕กา* และน้ากลั่นปริมาตร 20 ๕8* นําสารแต่ละชนิดใปซั่งเพื่อหามวล 2 ผสมสารทั้งสองในบีกเกอร์ 100 ๕กา” ใช้แท่งแก้วคนสารให้เข้ากันปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที สิงเกต 1 ซ่,๑.ส และบันทกผลทเกดขน 3 คํานวณหาความหนาแน่นของสารแต่ละชนิดและสารผสมทั้งสองโดยใช้สูตรความหนาแน่น = มวล หรือ 2 =เกง ปริมาตร
ตอนที่ 2 4 ซั่งดินน้้ามันที่เตรียมไว้ อ่านค่าและบันทึกผล 6 มาสาปี 0 %- [270700[/[0ภฝ7โภฑภฑภัน ๕. ข้ " ว เยค่อยๆหย่อนสงไป นํายีกเกอร์รองน้้าที่ใหลออกมาจนหยุดไหล ที่ได้บันทึกผลเพื่อนําไปคํานวณหาความหน ว าแน่น 5 ปั้นดินน้้ามันให้เป็นก้อน ระดับซ่องระบายน้าออกโด 6 บํานั้งในบีกเกอร์เทลงในกระบอกตวงอ่านปริมาตรี ๕=” บันทึกผลการทดลอง ปริมาตร ความหนาแน่น (ลบ.ซม.) (ลูกบาศก์เซนติเมตร) ค 1ด 4 .-แรวดจดระนวา+ ถฤฒสมค็นได้

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!