ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะ ด่วนเด้อ

22216 ผา ๒ อ 2 < 102964 แบบทดสอ..๐ 7 1: 10. 5อท: ไปเอทท, |"ท งอญ/ ทนทธุญ. (ลก | ทลง6 รอทาร. » 0ไฮลร6? 1หอททะ 6ร, |ทดอ หอน ลแฮ. อ. ทพไพ่< ๒. ท๐อยไอร 6๐. รอ/ไ! ผ่ทก ส 3ถ๒ไอ ]นไ6๕ 11. )พลท๐/ : พฟ่อนไส หอน !ฟี( 1๐ รู9 1๐ ชูท6 เทรททล หด๋ฝ่า ทา6 ฟ่าไร 5ลเนแต่อ/? 7ต่ละ , 0น! !”ทท ลศิลไส่ | ๕๑ท”!. | ทรง6 19 !ท๕ไต ททษ ททอไทรห ธะ ทอทาร. อ. หเก่า ทาท วไอลรนอ. ๒. ปิอท"! พอทฑ ธษอน!11. 6๕. เท รอทญ. ส.เ"ส ไอ๕1อ. 12. )อทททะ | ทลง6 ชู9! ล ร1อทาล๕ทรฮา. 5ลเท: 0ห! โทล1ร 1๐๐ ๒ลส่. !ไลง@ ทอน เล|แฮท ธทห ททลตเต้เทค? อททษะ "6ร, | ทลง6. 5ลทาะ วอททษะ โทลทไ อน. อ. 5อท%/ 19 ทลละ ไทล1 ๒. ปิทัท ทา0แล รอสล. (๕. 6๕( ๒ล๕(ร0อท. สผ่. 6๕[ เพ๕(1 5๐0ท.
22216 ผา ๒ อ 2 < 10294 แบบทุดสอ.. 7 13. 5เทาอท: เพอ(1๐, 5นอ. !1๐พ ธแอ หอน โธ๕นทร 1๐ส่ลง? ๑๑๑ 5นอ: | สู่อท”! โธ๕| พ๕ไ. 5เททอท: 5นอ: อ๕, | ทลง@ ล เสแห่๒16 ท6ลต่ล๕ทอ6. อ. ทล1ร เอท6? ๒. !ไอพ/ ๐ไส ธแล ทอน? 6๐. หทลท ต์เสล่ 1 ทลออท? ส. เปท6แอ ล6 หอน ก๊อทท? 14. 5แนลฟ์เอท : 5๐ทา [5 6ลเทธุ ล !๐1 ๐ ๒๐๐6๒5. ๆลทอะ ? 5อทท: "6๕5, !อลร6. โทลท ทอน. ปลทอ: |!75 ทาท !อลรนเอ. อธ.แล ทอน 0๒ ๒. !ไล | ท6แว อน? 6. หอนไส่ หอน ท6แว ทท6? ส. เทล1! 6๕ลท หอน ส๐ ก์อ ทท6? 15. ]อทท: ! ๕!7ร ทลง6 ล ฏิ|6๕ทไ6 ปู้ทไร เพผล๕แอทส. 5ลแลทะ . ห่ท๕6 รทล(| พล ชู๐? 4อ๐ทท: #! ฝ่า@ ทํง๕๓เต่อ. อธ. โทล1!75 ล ชุ๐๐ส เต่สอ! ๒. 1175 ศุน!ไอ ลส6. 6. 1175 ลงท์น!. ส. 1แร โลร1 | 0 <
22216 ผา ๒ อ 2 < 10294 แบบทุดสอ.. 7 16. 2เทะ อ«นรอ ทท6, / 7 ฮี !เลฟ่๕ 5นแอ. ง๐ ห๐๒เอทา. 8ธ. (ลท หอน ท๕!ว ทท6 เวลไท1 ไก15 เว[6ในเล? ๒. !1๐พ/ ทาลทห เว6!นแอร ลธแอ ป้ท๕เ6? 6. 0๐ หอน ฟ์6 ฟ่า15 เว16ในห6? ส. 1ร ป้ก15 อน เวไ6ในเล? 17. โอทกะ |!"ทา ร๐อทฑ. | ทลงอ 10๐ ไอธงอ ทอพ. 6ไอห 5๕6 ทอน ร00อท. อ. 8ห๕. ๒. ทีเทค, ฝ่าลทแร. 6. 6๐0ส่ 6งอทไทร. ส่. (อทธุ ผี้ทา6 ท๐ รอ6. 18. ทท: หป่อนไส่ ทอน !ไ๒ ร๐ทา6 6๐หือ6? ใหพ«๕: - นระ 16๕ผ่ เพลไฮ, วไอลร6. ล. 5นทล. ๒. โทลท หอน. 6. อ, ไทหลท ทอน. ส. 1!"ร ทาท เอลรนหอ. 19. “น อ6นรอ ทาค. ? 8: “6๕5ร, ชู๐ รไลเชุท1 ธท6ลส ลทส ในท ท์ฮูก1. 8ธ. 0๐ หอน พง6 ทอธะ ไทร เวอน์6๕ รเไลน์เอท. 1๒. หเอนเไส่ หอน น่๒6 1๐ ชู๐ 1๐ ปฝ่า6 วอน์6๕ รเธน์อท? 6. !แอพ/ !อทธู ต่๐๕5 11 ใล 1๐ ฝ้า6 ๐อน์๕6 รเธน์อท? สฝี่. 6อนไส่ หอน ใ16๕!| ทา6 ป่ท6 เพลง 10 ป้า6 เว๐น์6๕ รเธน์อท? | 0 ๑๑๑

Choosen As Best Answer

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!