วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยฮับ 🙏

18. ตารางจํานวนคนไทยที่ขาดสารอาหารชนิดต่างๆ จากการสําวจใน พ.ศ.2540 ชนิดของสารอาหาร จํานวนคนไทย โปรตีน 20,000 ธาตุเหล็ก 5.000 วิตามิน บี 1 8.000 ไอโอตีน 1.500 1 เกา = เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ควรณรงค์ให้ ผู้บริโภครับประทานอาหารประเภทใดเป็นอันดับแรก 1. บรีิโภคข้าวให้มากๆ บริโภคนมและเนื้อสัวตว์ บริโภคผักและผลไม้ให้มากขึ้น %» ๑@ (๒ บริโภคอาหารที่ปรุงด้วยเกลือไอโอดีนเป็น ประจํา เศ 19.ภ้านักเรียนรับประทานข้าวกับกุ้งต้มเป็นอาหาร " เร กลางวัน อวัยวะใดย่อยกุ้งต้มเป็นอันดับแรก 1. ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ หลอดอาหาร ๑ ( ๆง กระเพาะอาหาร 20.โรคใดมีการถ่ายทอดตทางพันธุกรรมได้ 1. ฟันผุ 2. ตาแดง 3. เบาหวาน 4. ไวรัสดับอักเสบบี 2. แผนผัง การผสมพันธุ์ระหว่างหนูขนดํากับขนขาว จากแผนผัง ข้อสรุปใดถูกต้อง 1. ลูกที่ได้มีสีชนดํา 75% 2. ลูกที่ได้มีสีชนดํา 50% 3. ขนสีดําเป็นลักษณะเด่น 4. ขนสีขาวเป็นลักษณะเด่น 22. สัตว์มีกระดูก บี ไปบ่บี ชนิ สัตว์ ดที่ ชนิดที่ แผนผัง การจําแนกบว๒๓กท์ของสัตว์มีกระดูกสํ จากแผนผัง สัตว์ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 มีลักษณะใด เหมือนกัน 1.มีขน 2.มีเกล็ด 3.มีปีก 4ไม่มีปีก
23. แบคทีเรียมีบทบาทใดในห่วงโซ่อาหาร เป็นผู้ล่า เป็นผู้ผลิต เป็นผู้บริโภค > ๓๒ ๒ง = เป็นผู้ย่อยสลาย เท้าง[2 รถ้ารี่ 5 ที่หําก้า6เว้ ร ว 5 24. จากการทดลองใส่น้้าปริมาณเท่ากันที่อุณหภมิ 20 “๐ ลงในภาชนะที่ทําด้วยวัสดุ 4 ชนิด แล้วแช่ในอ่างน้าร้อนอุณหภูมิ 80 “๐ ตดังภาพ นําร้อน แผ๐ - - ๆ ธี เมื่อเวลาผ่านไป 3 นาทีน้าในภาชนะที่ทําด้วยวัสดุชนิดใดจะมีอุณหภูมิที่สุด “ แกว ทองแดง พลาสติก ๑ ๑ ๒ = 4. กระเบอง 25. สมบัติบางประการของสารชนิดต่างๆ สาร ลักษณะเนื้อสาร สื การดูดด้วยแม่เหล็ก ม ผงละเอียด พ ดูด ธ ผงละเอียด ขาว ไม่ตูด ๐ ก้อนขนาด 0.5 ๐๓. ดํา ดูด 0 ถ้อนขนาด 0.5 ๐๓. | ใส่ไม่มีสี ไม่ดูด ถ้าทําการแยกสาร ค 8 0 และ 0 ที่ผสมกันอยู่โดยการร่อนด้วยตะแกรงที่มีรูขนาด 0.3 ๐๓ และนําสารที่ติดอยู่บน ม อซี่ ซ่ จเซ ม ๕ ตะแกรงมาตูดด้วยแม่เหล็กสารที่ถูกแม่เหล็กดูดไว้ คือสารใด 1. สาร ค 2. สาร 8 3. สาร 0 4. สาร 0

Choosen As Best Answer

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!