ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า

4. ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ตอนที 2 จงเขียนตอบคําถามต่อไปนี 1. ความจริงและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แตกต่างกัน อย่างไร ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เ กิดขึ้นในอดีต แต่ความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นข้อเท็จจริงทางประ วัติศาสตร์ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริง 2. จากข้อมูลหลักฐานทั้ง 2 เรื่องต่อไปนี้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไร “ .ไม่มีชนชาติใดที่จะบริโภคอาหารอดออมเท่าคนสยาม สามัญชนดื่มแต่น้อยเท่านัน แล้วก็กินข้าวหุง, ผลไม้, ปลาแห้งบ้างเล็กน้อย แล้วยังกินไม่ค่อยอิ้มท้องเสียด้วย ชนชั้นสูงก็มิได้บริโภคดีไปกว่านี้ ทั้งๆ ที่สามารถจะซื้อหามาบริโภคได้ตามปรารถนา...” นิโกลา แชร์แวร์ “สํารับกับข้าวคนชาวสยามนันไม่สู้จะฟุ่มเฟือยนัก ที่พวกเราบริโภคอาหารกันน้อยในฤดูร้อนกว่าในฤดูหนาวนัน ชาวสยามยังบริโภคอาหารน้อยกว่าพวกเราลงไปเสียอีก เนื่องด้วยมีฤดูร้อนติดต่อกันอยู่ตลอดกาลนันเอง อาหารหลักของเขา คือ ข้าวกับปลา” ซิมง เดอ ลาลูแบร์ ไม่ว่าจะเป็นสามัญชนหรือชนชันสูงก็บริโภคไม่ได้แตกต่างกัน 2) ชาวสยามกินข้าวเป็นอาหารหลัก ปลาเป็นสัตว์ทีนิยมรับประทาน อาจเพราะมีอยู่ทั่วไป หาได้ง่าย และมีอย่างอุดมสมบูรณ์ในแม่น้าลําคลอง จนมีคําพูดที่ติดปากกันว่า กินข้าวกินปลา 3) ปลาทีแชร์แวร์บันทึกไว้คือ ปลาแห้ง ไม่ใช่ปลาสด แสดงถึงภูมิปัญญาการถนอมอาหารของคนไทย 4) แชร์แวร์มองว่าชาวสยามบริโภคอย่างประหยัด เนื่องด้วยวัฒนธรรมการกินของชาวฝรั่งเศสนั้นมีความแตกต่างจากวัฒ นธรรมการกินของชาวสยาม โดยในมื้อหนึ่งชาวฝรั่งเศสจะรับประทานอาหารหลายจาน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!