สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า สังคม ม.2 จะต้องส่งแล้วงับ🥺😭

เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาแล้วจะมีความน่าเชื่อถือหากเป็นกรณี ใด ก.ผู้เขียนเป็นราชนิกุล ข.มีหลักฐานอ้างอิงสนับสนุน ค.มีการเรียบเรียงอย่างสละสลวย ง. ผู้เขียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 2. พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) เป็นหลักฐานประเภทใด 1. หลักฐานร่วมสมัย ข. หลักฐานภายนอก ค. หลักฐานชั้นรอง ง. หลักฐานอิงประวัติศาสตร์ 3. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ 1. ต้องได้รับการยืนยันจากนักวิชาการเท่านั้น เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริง ต้องได้รับการยืนยันด้วยหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น >๓ 0 เป็นเหตุการณ์ทีเกิดขึ้นในอดีตโดยมีหลักฐานทางโบราณคดีมายืน ยันหรืออ้างอิง 4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสําคัญของข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 1. ตีความจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้โดยง่าย 2. เป็นข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 3. เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว 4. มีหลักฐานแบบลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอ้างอิ = 5. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสําคัญของความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 1. เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริง 2. ต้องมีหลักฐานขั้นปฐมภูมิยืนยัน 3. เป็นเหตุการณ์ที่คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับมาเป็นเวลานาน 4. ต้องผ่านการวิเคราะห์ตีความจากนักประวัติศาสตร์ 6. วิธีการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อใดถูกต้องที่สุด
6. วิธีการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อใดถูกต้องที่สุด 1. ตีความตามความคิดของตนเอง 2. ตีความตามหลักฐานที่ปรากฏ 3. ตีความตามความเชื่อของผู้ร่วมเหตุการณ์ 4. ตีความตามเรื่องเล่าที่รับฟังมาปากต่อปาก 7. ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มี อการศึกษาประวัติศาสตร์ 1. ช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 2. นําเสนอความรู้ใหม่ๆ แก่ผู้สนใจอื่นๆ 3. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 4. ช่วยรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่ตลอดไป 8. เมื่อนักเรียนจะเริ่มต้นศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ นักเรียนควรไปสถานที่ใดจึงจะได้ข้อมูลที่สุด 1. วัดสําคัญของจังหวัด ผลต่ ห้องสมุดชุมชน พิพิ พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 4. ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ 2. 3. ตอนที 2 จงเขียนตอบคําถามต่อไปนี 1. ความจริงและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แตกต่างกัน อย่างไร ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทํ กิดขึ้นในอดีต แต่ความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นข้อเท็จจริงทางประ วัติศาสตร์ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริง 2. จากข้อมูลหลักฐานทั้ง 2 เรื่องต่อไปนี้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไร “ ..ไม่มีชนชาติใดที่จะบริโภคอาหารอดออมเท่าคนสยาม สามัญชนดื่มแต่น้อยเท่านัน แล้วก็กินข้าวหุง, ผลไม้, ปลาแห้งบ้างเล็กน้อย แล้วยังกินไม่ค่อยอื่มท้องเสียด้วย ชนชั้นสูงก็มิได้บริโภคดีไปกว่านี้ ทั้งๆ ที่สามารถจะซื่อหามาบริโภคได้ตามปรารถนา...” นิโกลา แชร์แวร์ “สํารับกับข้าวคนชาวสยามนันไม่สู้จะฟุ่มเฟือยนัก ที่พวกเราบริโภคอาหารกันน้อยในฤดูร้อนกว่าในฤดูหนาวนั้น
4. ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ตอนที 2 จงเขียนตอบคําถามต่อไปนี 1. ความจริงและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แตกต่างกัน อย่างไร ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เ กิดขึ้นในอดีต แต่ความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นข้อเท็จจริงทางประ วัติศาสตร์ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริง 2. จากข้อมูลหลักฐานทั้ง 2 เรื่องต่อไปนี้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไร “ .ไม่มีชนชาติใดที่จะบริโภคอาหารอดออมเท่าคนสยาม สามัญชนดื่มแต่น้อยเท่านัน แล้วก็กินข้าวหุง, ผลไม้, ปลาแห้งบ้างเล็กน้อย แล้วยังกินไม่ค่อยอิ้มท้องเสียด้วย ชนชั้นสูงก็มิได้บริโภคดีไปกว่านี้ ทั้งๆ ที่สามารถจะซื้อหามาบริโภคได้ตามปรารถนา...” นิโกลา แชร์แวร์ “สํารับกับข้าวคนชาวสยามนันไม่สู้จะฟุ่มเฟือยนัก ที่พวกเราบริโภคอาหารกันน้อยในฤดูร้อนกว่าในฤดูหนาวนัน ชาวสยามยังบริโภคอาหารน้อยกว่าพวกเราลงไปเสียอีก เนื่องด้วยมีฤดูร้อนติดต่อกันอยู่ตลอดกาลนันเอง อาหารหลักของเขา คือ ข้าวกับปลา” ซิมง เดอ ลาลูแบร์ ไม่ว่าจะเป็นสามัญชนหรือชนชันสูงก็บริโภคไม่ได้แตกต่างกัน 2) ชาวสยามกินข้าวเป็นอาหารหลัก ปลาเป็นสัตว์ทีนิยมรับประทาน อาจเพราะมีอยู่ทั่วไป หาได้ง่าย และมีอย่างอุดมสมบูรณ์ในแม่น้าลําคลอง จนมีคําพูดที่ติดปากกันว่า กินข้าวกินปลา 3) ปลาทีแชร์แวร์บันทึกไว้คือ ปลาแห้ง ไม่ใช่ปลาสด แสดงถึงภูมิปัญญาการถนอมอาหารของคนไทย 4) แชร์แวร์มองว่าชาวสยามบริโภคอย่างประหยัด เนื่องด้วยวัฒนธรรมการกินของชาวฝรั่งเศสนั้นมีความแตกต่างจากวัฒ นธรรมการกินของชาวสยาม โดยในมื้อหนึ่งชาวฝรั่งเศสจะรับประทานอาหารหลายจาน

คำตอบ

ผิดพลาดขออภัยนะคะ^^
1 ข
2 ค
3 ?
4 3
5 2
6 2
7 2
8 3

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!