ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยนะคะ ด่วนๆ🙏🙏

4. คะ 6แอ, ปก1ร 1ร ทาท ก็ท่อทผ่, ]ลททธร. ใ8๑๕เล พ่อพ ส่๐ หอน ส่๐? ลททอระ อ. 0ท, แอรไท! ๒. ผล๕ง๕ เทเทฮ์. 6. พ่อพ ตี่๐ ทอน ฮ่๐? ส่. 1ร5 ทาท เด!อ6ลรนล. 5. #ะ โหลท หอน ก๐ หอน ท6!ว. 8ะ ธ. ฏิอ9ท”! เพอพญ/. ๒. โทล175 อ| ท์ชูห!. ๐. ผลง6 ทเทส์. ฮ่. ฏิอท”! เทอทน์เวท 1. 6. ๒ โอทก, เพผอนไส หอน น๕ ร๐ทา6 เพล16เ? 8ะ + | อ๕ก์๕ ๐เลทชุด )น166. อ. "65, เ0!ออธร6. ๒. ผ๐, "ท ท61. ๐. ผ๐, (ทลทพร. ฝี่. "6ร, ผูทอท ทอน. ซดฒ 8: 1ร ๕๐!ส ลทส หลทสท. อ. |5 ยูท6 เพผลอป่า6๕ 6๐!6? ๒. 0๐ หอน พ6 ฝ่า6 เเอลด!ท6 ท6๓6? 6. พ่อพ/ ล@ หอน ผ่๐เทธุ? ส. หทล1!'ร ยู6 เเออแท6 น ท หภัท6?
8. แ 6อนเส | รต6ล 10 !แห 5ททไช้ท, 0!อลร6? 8ะ 8: 6ลท | !ดลง@ ล ทท6รร8ชุอ? เล อ. |"ทท รอทฑ. เฟ่6'ร อน!. ๒. "ทท รอทฑ, อน1! ! ส่อท"1! เ(๓อพ ทอน. 6. ฏิอท"1! กอชู๕! 1๐ 16!| ทท6 ทอนะ ทลทท6. ส. หทห ต์เช่ก”! ทอน 6๕(| ทท6 หอน ทอทท6? 9. 8ะ พ่อพ อ๐ศีไอท ส่๐ หอน ซู๐ รท๐อ๒ทร? 8: อ. !"เท ฮ่๐เทชุ รท๐อ0เทชู ทอพ. ๒. | ชุ๐๑ รท๐00เทชุ อท66 อ เพผ6๕แ. ๐. !"!| ชู๐ รท๐อ๒เทชุ 1๐ทท๐๓๐พ/. ส. | เพอท! รท๐0๒ไท6 ห6ร!6เแต่อท. 10. 8: "๕ร, ชุ๐ พ๐ ๒!๐๕ร ลทส์ ในเฑ ท่ชุท!. อ. |ร แูท6 ท๐1!อ6! โละ กั๐ทฑา ท๕6? ๒. |ร (ท๕6 อ ท๐6๕! ทดอะ ท6๕6? 6. พ่อพ/ !อทซุ ผ่๐65 1! ใอลแ@ ทา6 !๐ 9๕! 1๐ !ท6 ท๐1๕!? สฝี่. 6อนไส หอน ใ๕!| ทท6 ฝ่า6 เลห 10 !ูท6 ท๐1!๕1? 11. 5@(ไ๑: (6นร1๐ททาละ: “6ร5, !อ6ลร6. |'ทท !๐๐|ทซุ ก์อ/ ล ท๕พ ฝี่เ6ร5. อ. !ไลท | 6๐ท๓6 ไท? 1๒. 6อท | ท๕นว ทอน? 6. 6อท ทอน ท6๕!๒ ทท6? ส่. เสอนไส่ หอน ท๕นว ทท6?
12 8: | พลร ๒๐๓๓ อท 5๕1อทา๒๕ 4 ธ. ท6ท 15 หอน ๒แห่ต่อง? ๒. เทล1!7ร5 ทอน ทลน์อทอไนัญ? 6. ททํท๕อ เพผลห@ หอน ๒๐๓? (ส. เทล1! 1ร หอน ท๐๒๒ห? 13. กล!: อ%๕นร6 ทท6. ใ8เทกะ 5นเอ. พ๐ ๒1๐๒เอทา. ธ8. 6อนไฝ่ หอน ท6แว ทก6 6๕รทฑ ฝ้าล! ๒๐%? 1๒. 06๐ หอน ทคทส ๕ลเท/เทร (ทล! ๒๐20 6. มิเส่ ห๑น ๕ลทฯ เทล! ๒๐% ส่. 0๐ หอน 6ลทฑ เแหล! ๒๐%? 14. ะ 1.๕!'5 ซุ๐ 1๐ ขีท6 ททองโอ. 8: เ”! ชู๐ หคชูท ทอน. 8. 1!'5 ๒๐ท์ทธุ โอะ ท6. ๒. ไทล1!'5 ล ชู๐๐ส เต่อล. 6๐. !"ทท ๒นร7 ท๐พ. 4. !"เท 1 1๐ต่อท. 15. #: 1ทล1? ส่๐ ๒6๐๒!6 ส่๐ อท ไฟล!ไอ๐พ6๕ท๓ ปิลษ? 8: อธ. โท6ห เล ใท่๕ อทต์ เหออ1! อ! ทเขท!. ๒. โท6ห ทอทซุ 5๐๕๒65 อท ปูท6 เพอไ. 6. โทคห ตูให6 10565 !0๐ ไท6 ๐ปฝ่า๕5 ส. โทด 6อนท! ฝี่๐พท อทส์ !๐๐6 อ! กิเธ๕เอๆ5.

Choosen As Best Answer

ลองดูนะคะ😘

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!