วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยยหน่อยยยจ้าาา

๒ น6ร 15 ทนสฏีเทส 7หล บนอ ๒ ๓๒๓๐ ๐. *ๆ1 ๐๐๓6 5๐๐ ๒ 5อ๐6 :- อแท๐51 1.000 ๒ลทบ. ๒. 5ออท! ๐. 5ธถ๐ก05 หอน! ๒๐๐6 ? ๒ ๒๐อพร เเ2 ๒ บ505 1๐ ธ!อยด เก ล ฒ “พทล! ] อทท สู0!กต 10-ส่0. 1๓อพ5 ๑ 1๓๐ 75. | 1๑@| รเอ๑๓ห. 1 119 ๒อ๕ ร00ท. ๑ ฮ๐0 ๒. ฮู065 ๐ พอก! 76. 8๑ 1 เทท รอก |5 ลร!6อ0. น . ๒ ๒๐ ๐ ญูน่6๕ -=--=---- ก็อ6 หอน 10 เทลกลสูอ ป่า15 ๒ก0๒1อทท. ๑ กณซ ๒ กล๒ท ๐ อล๒ 7ล "สน ๒ 0 7 เลก (ธะ สล007” ๑ แสไอระ ๒ บต ๐. พอลนขัณ! 79. พทอก /"ก หอญ/ - 1 2. ๑ กนท ย๒. ยนัธญ/ ๒๐. มอ0 80. ห|เ5 18๐@ หต| ใบทท เธต พทอท ท6'ร . ฉ กลยญ ๒ โก/ ล 1ลททอนธ กทอเทือ ร1ส/ ใก อ รอ๑ !ล5ร! กไสให ซุเตถืฮอมสอวข ข่.๕6 ๕ กเซ๕๓4 ๕ 1ร ๓๓พกย ๕. ลก รออกย *ต| รถอก เ 1ร นรไทย เทอ ๒อลนบัโณ! เตถื่อมสอย ข่.๕๕”๊% (อล๕ ปฟ% ทล8๐๓๕๐ ลก อกลาจะ !ทล ญบลรปัลฑ 97 - 24 ววล๐๒ 8 ปท๐ ก่อกอร1 ทาพค [ค )รเต์. พ ๐๕ เก 180. กหณ ตอกทะ๕ เนณารร [แอทา อฟิ. ซิงอๆ ซ่อ ทอ สูต! 1.8 ททไพอก ชัยดิซ์ร- จ “พท๓ ตัส่ )ส๐6 ๓๐๓6 เอ๓ร 7 ฒ 0ฟกล ๒. ลไลก6 เพอ ไส่ )ล๐« พุซ! เทอกส 7 เณ พอเอ6 : ผูทอก ซัไส )ล๐ ผ่เ๑ % ฒ อเอญฮ่อท ๒ ก 1880 ฆ พ่อพ เทนอก กทอกอ กลร ]ออ สูย ? อ 1.8 กพไแอก ต่อไลแร ๒ 8.8 ๒พแอก 6อไณร ๐. 2.0 กฑไนเอก ต่อแลเร ๕ 1.8 กณิติอ๓ ๒ด พิออย ปปร ตลรรลยู๐ ลกส ลทรพอะ !ทอ ตุนอรนอ๓ 85 - 58 .]อกก ไร นําอ ลเทอนร ออหอรร ไก !ท๕เล. 5๓๑ โร อเผาแออก บุคล อใส4. 5ทด ไองตร ระไทกไทธี, แออย์ไทธู, พล[ใจ่กฐู อกส์ เณทตไทสยู, 5ก๑ 'ฮงอร กิจก ลถ๕ อกเฉร-. 85. ทอล1 ๕๐๑ร ]ลกทอง ต่๐ % ณ -อยเอ ณ ล ผู 86. ป0พ ๑ไส ไร รถ๑ ? ณ ได แ“ 87. กล! โร กทด( โสงลนท์1@ โจ๑ ใ ล. กิรก “ย ก่ตร 88. 'ฯเหทล1 ]ร ทอ! ท๐5อห ล. หูดกธี ๒ “ลูไจ้กฐ์ ล. ร ๕. กิชด น ตกอร
วุเตคืฮมสอข ข่.6 | เฮคีอมสอบ ข้ร กสมขอย ร ว .ผออย ปกไร ทอรรอย๑ ลกส์ อกราษอร บทอ สุมอรง เสแอะป่อท 89 - 92 96. จท๐๐ 18 ปาย ท๐1๐1 ? เว : 0 1๒. ๒อกก6 นาด โกรเลน | : ล 0 | น 0+ ค า” 15 ใหอทฉ่ล. โทยห๓ ละ๓ รอนอก สช่อมร |ท ล พออ๑). | ห|| ยู๑ 1๐ เทล ๒ออ๕ 2 1 7 - 10๐. .ฮ9. เพทล! ฮ่อ/ 15 1๐6อ) 5 ร (พออส ปไร หลรรอตอ ลกณ์ ลกรพอะ ใท๐ ตุนอรไอก จ เองรอ อก6 ๑. !ศอกช์สท ๒. รนทต่อ) 0 ร อวต เรา โทย๑ อ(๑ 32 รในฝ่อก1ร ไท บาไร ๐ธรร. ซีงอญ๒๐อ ผออเร ฯคก๑ 0 เ ล็ล ออ. พอพ เทลกต ช่อชร อ(๓ ปาร(๓ !ท ๓ หร๑ ว ว ร น9 1 1 1: ๐6 ทา@ ๑ 6 ๒ ร ๓ 8 0 ง 97. อ ทาลกษ รเนส่อกเร อแอ หทอรอ ไต นไร ๐ไอรร ? พทอก ฯหต ! สู๑ 1๐ ปท๑ ๒อออก ? 0 เณ (๕ -ฉ๐ 2020 ๒. ริบทอ่ส ๐. โนธรต่ธส ๕. ทท่ฮ่อท 2 ง ๆ รเนต่อกปร ๒เอนร๑ 7% ส ล. เอธ. ผุทล! ๐อเอนก อ[ เทือ รเนช์อกปร ไอ! 0 (6. ซออด อ. ๒ไอข« ๒. ปไนอ ส. กี่ท์ส่อท ก อ. 1หอกฮ่อ ๒. รินทอฮ่อ ๐. โน6รต่อ " 837ฝ0๐0' " ฝั้ ป ผิ๑อย ปปร ตลรรลธู่๐ ลภกส์ อกรพอะ !ทอ ยุนอรป่อท 93 - 96. เฉ (อก! ๐[ นํา๑ ดไลรร ส. ๐. ไก ก็เอก! ๐ นัท๑ เลงเอ าทร ท๐อรถ!เล! 1ร 0อย0ร11@ บํา@ รอทออ1. าท ถ๐[๐6 รเลน์อก |ร ทออก ฝ่า6 ทาลท่6อ1 100. "กอง [ร นํา6 เอล๕ทอตร กอก๑ 7% เทอทเอ! า1ทอ !ธทาฏ16 ไร ทอ4 19 ร๐ท๐0!. โทร ท016| ไร ๒อทโกต์ ฝ่าอ โกล ๒. อ. ฉ. 93. ห๓๐@ ]5 ปํา@ เทลท(๕! ? | ๒. ทอล ขํา6 ร9001 อ. กอล ป่าธ ท๐ร|!ไล! (ส่. ทอส บําธ 00!168 รแลน้อท ๑ กอล ปบํา6 1รกทดเอ 94. เทอ6 ]5 ปา@ 1อททาฏไอ ? ๒๒. 00005!16 ป่า รถก ล@. กอล ข่า6 กกลๆเฮ! ๓๑ กอม !0 ร0001 (๕. ๒อทเกส นําธ ททลท่6ร1 95. - พหไอท ชนไิส่เกิฐู 1ร5 ๐ด05116 บํา8 ท0รฏ!ไล! ? ๑ ย่า6 1อกาฏเธ ๒. ' ข่า6 ร๑001 ปป่าอ เทลท661 ขาอ 001108 รเฮบ์อท 9»

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!