ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหาหน่อยค่ะ😂

๑. เหตุ เดสังคม| เทยเนสมยรัตนใกสินทร์ตอน ต้นจึงเป็นเช่นเดียวกับสมัยอยุธยา ก. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเลย ข. ผู้นําชาติที่สร้างบ้านเมืองส่วนใหญ่มา จากสมัยอยุธยาตอนปลาย ค. ผู้นําประเทศต้องการให้มีสังคมที่ เหมือนสมัยอยุธยา ถูกทุกข้อ ๒. “ฮ้อโตกล่าวถึงชนชั้นปกครองผิด ก. ประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ เจ้านาย และขุนนางที่มีศักดินา ๕๐๐ ขึ้นไป ขุ.๋ พระบรุมวงศานุวงศ์ อยู่ในฐานะสูงสุด เหนือศักดินาทั้งปวง คุ พระมหากษัตริย์เป็นผู้พระราชทานยศ ศักดิ์ให้กับขุนนาง ง. ไม่มีข้อถูก ๓. ข้อใดเรียงล่าดับตําแหน่งได้ถูกต้องตาม ลําดับจากมากไปน้อย ก. เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และหม่อมเจ้า ข. กรมหลวง กรมพระ กรมพระยา ค. หลวง พระพระยา ง. ขุนพัน .หมื่น ๕. ใครมีบทบาทในการควบคุมกําลังคนที่ เรียกว่าไพร่ " กุ พระมหากษัตริย์ ข. ขุนนางที่มี ศักดินาตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป ค. ขุนนางที่มีศักดินาตํากว่า ๕๐๐ ง. ไม่มีข้อถูก ๕. ข้อใดกล่าวถึงไพร่ผิด ก. ไพร่หลวง คือ ไพร่ที่ขึ้นต่อส่วนกลางและ พระมหากษัตริย์ ข. เงินและสิ่งของแทนการรับราชการเรียก ว่า ไพร่ส่วย ค. ไพร่ไม่จําเป็นต้องขึ้นสังกัดมูลนาย ง. ไฟพร่สมเป็นไพร่ในสังกัดของเจ้านาย
๒. “เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์สมูหนายกอัคร มหาเสนาบดี” จากข้อความนี้ ข้อใดต่อไปนี้ถูก ต้อง ด ก. ยศหรือบรรดาศักดิ์ คือ เจ้าพระยา ข. ตําแหน่ง คือจักรีศรีองครักษ์ ค. ราชทินนาม คือ สมุหนายกอัครมหา เสนาบดี ง. ถูกทุกข้อ ซ. ข้อใดกล่าวถึง พระอิสริยยศ ได้ถูกต้อง ก. เป็นตําแหน่งที่เจ้านายจะได้เมื่อเกษียณ อายุ : ข. เจ้าพระยา ขุน หมื่น คือ พระอิสริยยศ ค. ได้รับพระราชทานตําแหน่งให้เป็นเจ้า ทรงกรมเพื่อให้ช่วยปกครองบ้านเมือง ง. ถูกทุกข้อ , ๕. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ ตราภูมิคุ้มห้าม ก. พระราชทานโดยรัชกาลที่ ๓ ข. ตั้งขึ้นเพื่อให้ไพร่หลวงได้รับยกเว้นเงิน อากรค่านํา อากรตลาด แต่ต้องจ่ายอากรสม พัตสร ด ค. ถูกทั้ง ก และข ง. ผิดทั้ง ก และข «. ชาวต่างชาติที่ลีภัยทางการเมืองและถูก กวาดต้อนในฐานะเชลยสงครามมีฐานะอย่างไร ในสังคมไทย ก. ทาส ข. ไพร่ .ค. ไม่อยู่ในระบบศักดินา ง. ขุนนาง ทีมีศักดินาตํากว่า ๕๐๐ ๑๐. ใครคือบิดาแห่งการพิมพ์และหนังสือพิมพ์ ก. ศาสตราจารย์เดวิด เอ. บีล ข นายแพทย์แดน บีช แบรดเลย์ ค. นายแพทย์คาร์ล กุสตาฟ ง. ศาสตราจารย์จาคอบ ทอมลิน
๑๐. เครคอบิดาแห่งการพัมพ์และหนังสือพัมพ์ ก. ศาสตราจารย์เดวิด เอ. บีล ข. นายแพทย์แดน บีช แบรดเลย์ ค. นายแพทย์คาร์ล กุสตาฟ ง. ศาสตราจารย์จาคอบ ทอมลิน ๑๑. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหมอบรัดเลย์ .ก. พิมพ์พระราชโองการประกาศห้ามสูบ ฝัน ข. พิมพ์หนังสือจดหมายเหตุ โก๐ 3ลก๕1๐๒๕ ไจอ๑อแสือะ อ ค. แต่งหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทย ง. เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาแพทย์แผนใหม่ ๑๒. สมัยรัชกาลที่ ๕ มีการปรับปรุง ขนบธรรมเนียมดังข้อใด ก. ทรงยกเลิกธรรมเนียมการหมอบ คลาน ข. การยกเลิกระบบไพร่ ค. อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าเฝ้าฯ ได้ ง. เปลี่ยนการถวายบังคมเป็นโค้งศีรษะ ๑๓. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการยกเลิกไพร่ ก. ให้ไพร่เสียเงินแทนการรับราชการปีละ ๒บาท ะ ข. ประกาศยกเลิกไพร่อย่างเป็นขั้นตอน ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ประกาศเลิกระบบไพร่ ไม่มีข้อถูก " ง ' ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้เกิดการเลิก ทาส . ก. ต่างชาติดูถูกว่าไทยเป็นประเทศป่า เถือน ข. การมีทาสเป็นการถ่วงความเจริญของ บ้านเมือง ค. ป้องกันการยืดครองของประเทศ มหาอํานาจ ง. ทาสประท้วงให้ยกเลิกเพราะอ้างถึง ความเท่าเทียมในสังคม
ช่วยหาหน่อยค่ะ😂

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!