วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ตอบว่าอะไรบ้างคะ

แรงพผูงมีล่าเท่าใด ก, 20 นิวตัน ต. ๕5 นิวตัน จ. 110นิวตัน จ3. จาดข้อ 34 คินน้้ามันมีปริมาตรเท่าใด กําหนดให้ค่า 1ะความเร่ง าบหวงาแน่น 1000 ศีโลกรัม/ลคมาศคัเคร 6 น้้ากระทํากับเหล็กมีค่าเท่าใด แลม 36. คานอันหนึ่งยาว 5 เมตร มีวัตถุวางที่ปลายค้านหนี หนัก 60 นิวตัน ท่างจากจุดหมุน 2 เมตร จงหาวัตถุที่ต้อง วางบนคานยึกค้านว่าหนักเท่าใด คานจึงจะสๆ ก, 30 นิวตัน ข. 40 นิวตัน ค. 40 นิวตัน ง. 60 นิวตัน 39. ดานอันหนึ่งยาว 4 เมตร มีวัตถุวางที่ปลายด้านหนึ่ง หนัก 50 นิวตัน อีกด้านหนึ่งมีวัตถุหนัก 30 นิวคัน จง หาว่าวัตถุหนัก 40 นิวตัน วางห่างจากจุดหมุนเท่าใดตาน จึงจะสมคุล ก.15 เณตร จ.20 เมตร ต.25 เมตร 4จ.3.0 เบตร 40.คานเบาอันหนึ่งมีความยาว 4 ๓ ปลายค้านหนึ่งติด๒รู กับก้าแพง ส่วนปลายอีกค้านแขวนวัดถุมวล 10 เจงหา โมเมนต์ของแรงที่กระทําต่อคานตังกล่าว ก. 0งัณ. ข, 40 มุณ ค. 100 ผุณ จ. 400ณ 4บ คานในข้อใดต่อไปนี้เป็นตานถําตับที่ 1 หัล.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!