สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ตอบข้อไหนบ้างคะ

ศาสนา และวัฒนธรรม ยน กล่ง (สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จํานวน 60 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเร ยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขั้นมัย| คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วทําเครื่องหมาย % 8 1.การที่พระเจ้าอนุรุทมหาราชสั่งให้ทําลายเมืองสุธรรมวดี และนําพระสงฆ์มอญพร้อมพระไต้ พุกาม มีผลสําคัญในข้อใด ก. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําขาติพม่า ขมีการทําสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรก ค. พระมหากษัตริย์ทรงมีอิทธิพลต่อพระพุทธศาสนา 'พระพุทธศาสนานิกายเถรวา าทแผ่ขยายที่อาณาจักรพม่า เระองค์ใด ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการทําสังคายนาฬ ข. พระเจ้ามนูหะ ง. พระเจ้าธรรมเจดีย์ศรีปิฎกธร ยานเคยเป็นที่นับถือกันอย่างแพร่หลายในประเทศ ง 2.กษัตวิย์พม่าพ' 8 ก. พระเจ้ามินดง ค. พระเจ้าอนุรุทธมหาราช 3.หลักฐานในข้อใดที่แสดงว่า พระพุทธศาสนานิกายมหา! อินโดนีเซีย ก. กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์ปกครองอาณาจักรศรีวิชัย ข. พระโสณเถระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ค. พระพิมพ์ดินดิบและรูปพระโพธิสัตว์ ง. การสร้างพระพุทธรูปศิลปะปาละ 4. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสิงคโปร์มีหลากหลายวิธีการ ยกเว้นข้อใด ก. การแปลตําราและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาต่างๆ ข. จัดตั้งโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา และโรงเรียนอบรมศาสนจารย์ ค. องค์กรยุวพุทธมีการอบรมและบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง ง. ผลิตพระพิมพ์ดินดิบ และเครื่องรางของขลังและพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ 51 สสุสต่านมัลโมชาท์ แห่งมาเลเซีย มีส่วนทําให้อิทธิพล ของพระพุทธศาสนาเสื่อมลงในดินแดนมาเลเซีย ก. พระองค์เลื่อมโสศาสนาอิสลาม ข. สั่งห้ามประชาชนศึกษาธรรมะของพระพุทธศาสนา ค. ต่อต้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนของมาเลเซีย ง. สั่งให้ทหารทําลายศาสนสถาน พระพุทธรูปและให้ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม 6.พระพุทธศาสนาในประเทศลาวเลื่อมลงเนื่องจากสาเหตุ ในข้อใด ก. สาวถูกปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ ข. ประชาชนขาดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ค. พระมหากษัตริย์ของลาวบางพระองค์ไม่เลื่อมโสพระพุทธศาสนา ง. ลาวเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และต่อมาถูกปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ 7. สาเหตุสําคัญที่ทําให้พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาเสื่อมลง คืออะไร ก. พระมหากษัตริย์ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ข. ประชาชนขาดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ค. ลัทธิคอมมิวนิสต์ และนโยบายของเฮงสัมริน ง. การเปลี่ยนแปลงการปกครองของกัมพูชา ย่างไร
8. คําสอนของพระพุทธศาสนาให้รู้จักละอายและเกรงกลัว ต่อการทําชั่ว มีผลสําคัญในเรื่องได ก. การป้องกันการทําผิด ข. ความรับผิดชอบในการทํางาน ค. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ง. การทํางานร่วมกันในสังคมด้วยค“ วามสามัคคี 9 ข้อใดจัดเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ที่เป็นผลมาจากคําสอนของพระพุทธศาสนา ก. รักความเป็นไทย ข. มีเมตตากรุณา ใจกว้าง ค. ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ ง. ยืดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี 10. เหตุการณ์ในพุทธประวัติตอนผจญมารนั้น ภาษาธรรมคําว่า “มาร” ” หมายถึงอะไร ก. ศัตรู ข. กิเลส ค. ตัณหา ง. ความเชื่อ 11. เจ้าชายสิทธัตถะทรงศึกษาวิชาในข้อใด กับอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตรี ก. ความรู้ทางศิลปศาสตร์ ข.ฝึกจิต บําเพ็ญตบะ ค. บําเพ็ญทุกกรกิริยา ง. ฝึกปฏิบัติโยคะ 12. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยมั่นคงว่าจะต้องสอนปัญจวัคคีย์ หลังจากตรัสรู้แล้ว ก ปัญจวัคคีย์สามารถบรรสุพระอรหันต์ได้เร็ว ข. ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ ค. ปัญจวัคคีย์เคยรับใช้เมือครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญเพียร ง. ต้องการให้ปัญจวัคคีย์เป็นสักขีพยานแห่งการตรัสรู้ ของพระองค์ 13. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เป็นอัครสาวก ไม เพราะรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี สามารถเป็นกําลังสําคัญช่วยพระพุทธองค์ทํางานด้าน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะเป็นผู้ที่จัดได้ว่าเป็นที่ยอมรับของหมู่สงฆ์สาวก ของพระพุทธเจ้า เพราะเป็นผู้ที่อยู่ในตระกูลสูง และมีอาวุโสกว่าพระภิกษุอื่น เพราะเคยเป็นศิษย์รุ่นแรกของพระพุทธเจ้า 16. ข้อใดจัดเป็นคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระสารีบุตร เป็นผู้มีความอดทนเป็นอย่างยิ่ง และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผู้มีความใฝ่รู้อย่างยิง และเป็นผู้ฝึกฝนตนเองเสมอ เป็นผู้มีปัญญาหลักแหลม และมีความกตัญญเป็นเลิศ ง. เป็นผู้นําที่ดี และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ร8 ข้อใดจัดเป็นคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของพระโมคคัลลานะ ก. เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ และเป็นผู้นําที่ดี ข. มีความกตัญญู และมีปัญญาเป็นเลิศ ค. มีความอดทนยิ่ง และเป็นผู้ถ่อมตน ง. เป็นผู้นําที่ดี และมีความกตัญญ + 16. ข้อใดจัดเป็นคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของนางขุชชุตตรา ก, มีความเสียสละ และเอาใจใส่ในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ข. เป็นผู้ฝึกตนเองอยู่เสมอ และเอาใจใส่ในหน้าที่ ค. มีความชื่อสัตย์ และมีความกตัญญู ง. มีความกตัญญู และมีความเสียสละ 17. พระสารีบุตร เป็นเอตทัคคะในด้านใด ก. ปัญญา ข. ฤทธิ์มาก ค. แสดงธรรม ง. การจําพระวินัย ง 2» 2 ๕ ล = =

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!