คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ขอคำตอบหน่อยค่ะ

ัน ม.6/% เลขที่. 1 ราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันต่อไปนี้ | งก์ขันต่อเบื่องที่ » > ต ปลงของฟังก์ชันต่อไปนี้ | 2งที่ % = 2 หรือไม่ |1 4เปลี่ยนแปลงของพื้นทีรปส โบค องด้าน 2 ยมจัดรัส 3) อบ, | | | อบ 2 จากข้อที่ผ่านมา อัตร แปลงเฉลี่ยของ | 2 [กับความยาวด้านช่วงที่ความยาวด้านเปลี่ยนจาก 5ไ เท่าไร 9 วิธีทํา เอบ 1 | " ข้ลน์(2) อ่ง (๓) [ เลื ทก ท่อเนื่องที่ % =-] หรือไม่ | แร | -.' ร 0 ร ๊ จทํา บ หอบ 3กําหนดให้9= 2๒2 643 ถี่ยนแปลงของ »/ เทียบกับ % ว จื่น ด. กัง 9 ว 5 | อป. 6 ผื่อ%=1 ด ค ที่ - ว : 1 จงหาคํา # เมื่อ ก(%) ต่อเนืองที่ « = 1 แหฑ /(%) อึ่อ /(2) [“ เมื่อ 2 % 1 | ม กรก | กํา บ ไตอบ 2 4 จากข้อที่ผ่านมา อัตราการเปลี่ยนแปลงของ ” เทียบกับ % เมื่อ % ๓ 1 มีค่ เท่ากับเท่าใด 3) ทํา เตอบ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!