วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ 🥺 พลีสส~~

อ่านอย่างเดียว - คุณไม่สามารถบันทึกก... 1. ข้อใดผิดเกี่ยวกับตัวทําละลาย ก.สารที่มีปริมาณมากกว่า ข.สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย ค .สารที่มีสถานะเป็นของเหลวเท่านั้น ง.สารที่มีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 2. สารชนิดใดที่สามารถทําละลายได้ในตัวทําละลายต่างจากข้ออื่น 3. ข้อใดไม่ส่งผลต่อความสามารถในการละลายของสาร 4. ข้อใดกล่าวถึงสารละลายได้ถูกต้อง ก.สารที่มีเนื้อสารเหมือนกันตลอดทุกส่วน ข.สารที่มีเนื้อสารมองดูใสไม่มีสีกลื่นและรส ค.สารที่ไม่บริสุทธิ์เกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 2 ชนิดผสมกัน ง.สารที่มีจุดหลอดเหลวตํ๋ากว่า 100 องศาเซลเซียส 5. แอลกอฮอล์ 809 โดยปริมาตร มีความหมายตรงกับข้อใด 6. สาร เสามารถละลายในน้้าได้ 15 กรัม แต่เมื่อนําไปต้ม สาร /, ละลายได้เพิ่มขึ้นเป็น 25 กรัม และก็ไม่ สามารถละลายได้อีก เราเรียกสารละลายนี้ว่าอะไร 7. สารละลาย # ประกอบด้วยทองคํา 20 กรัมละลายอยู่ในทองแดง 480 กรัม สารละลาย # มีความเข้มขัน ร้อยละเท่าใด 8. ความเข้มข้นของสารละลายขึ้นอยู่กับสิ่งใด 9. ส่วนประกอบของเลือดในข้อใดถูกต้อง 10 สิ่งใดกั้นอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่าง 11. เลือดที่นําไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย จะไหลกลับมาที่หัวใจห้องใด 12. หลอดเลือดในข้อใดมีความดันเลือดสูงที่สุด 13. ข้อใดคือความหมายของการหายใจ 14. การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดที่โครงสร้างใดของปอด 15. โรคในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ 16. ข้อใดเรียงลําดับทางเดินหายใจได้ถูกต้อง 17. สารในข้อใดที่ท่อของหน่วยไตไม่สามารถดูดกลับคืนได้ 18. อาหารประเภทใดที่มีผลทําให้ไตวายได้มากที่สุด 19. ข้อใดที่บ่งบอกว่าไตทํางานผิดปกติ 20. ข้อใดเป็นอวัยวะระบบขับถ่ายทั้งหมด 21. ข้อใดเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท 22 ข้อใดคือศูนย์ควบคุมระบบประสาทส่วนกลาง 23. ส่วนใดของเซลล์ประสาทที่ทําหน้าที่นํากระประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ 24. การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทเรียงตามลําดับอย่างไร
หห ไชนะ อ่านอย่างเดียว - คุณไม่สามารถบันทึกก... “7 25. เหตุที่เราเห็นแอกซอนเป็นสารสีขาวเพราะอะไร 26. การกระทําทุกข้อภายใต้การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติ ยกเว้นข้อใด 27. ต่อมคาวเปอร์ทําหน้าที่อย่างไร 28. ข้อใดจับคู่ระหว่างหน้าที่กับอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายได้ไม่ถูกต้อง 29. ตามปกติการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข่เกิดขึ้นที่บริเวณใด 30. ฝาแฝดสามารถเกิดจากกรณีใดได้บ้าง 31. ข้อใดจับคู่ระหว่างหน้าที่กับอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงไม่ถูกต้อง 32 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 33. ความเร็วและอัตราเร็ว ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร 34. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอัตราเร็วเฉลี่ย 35. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระจัด 36. ถ้าวิ่งครบ 1 รอบ จะเคลื่อนที่ได้การกระจัดเท่าใด 37. นาย 8 ขับรถจากบ้านไปทางทิศตะวันออก เพื่อไปเทสโกโลตัส เป็นระยะทาง 300 เมตร และขับต่อไปยัง โรงเรียนอีก 700 เมตร จงหาระยะทางของนาย / จากบ้านถึงโรงเรียน 38. นาย /เขับรถจากบ้านไปทางทิศตะวันออก เพื่อไป7-6เ6ง๕ก เป็นระยะทาง 500 เมตร และขับต่อไปยัง โรงเรียนอีก 900 เมตร จงหาการกระจัดของนาย / จากบ้านถึงโรงเรียน 39. โอ๊คขับรถจากบ้านไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 900 เมตร ใช้เวลา 300 วินาที เพื่อไป โ@5๐๐ 1๐เน5 จากนั้นกะละแมขับรถย้อนกลับไปทางทิศตะวันออกไปลิ้นสุดที่ 7-6เ๐๑ก เป็นระยะทาง 700 เมตร ใช้ เวลา 100 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ย ตลอดช่วงของการเดินทาง 40. แรงเป[ ]นปริมาณที่มีลักษณะตามข[ !อใด <. ญี่๕. % ๕๓ใตสี. <. จัพธ์ 41. จากเวกเตอร์ของแรงที่กําหนดให้ ข้อใดคือเวกเตอร์ของแรงลัพธ์ 10 นิวตัน 5 นิวตัน 42. จากรูปจงหาแรงลัพธ์ 43. ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา 44. เมื่อวางหนังสือบนโต๊ะแรงกิริยาคือข้อใด 45. เหตุใดยางรถยนต์จึงมีลวดลายและผิวขรุขระ 66. ข้อใดใช้ประโยชน์จากความดันของของเหลว 47. แรงดันน้้าสัมพันธ์กับความลึกของน้้าอย่างไร 48. เมื่อวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว ผลจะเป็นอย่างไร 49. ขั้วแม่เหล็กคือบริเวณใดของแม่เหล็ก 50. ข้อใดเป็นแรงกระทําที่เกิดจากแท่งแม่เหล็ก 51. ข้อใดแสดงว่าโลกมีสนามแม่เหล็ก
%.+ 63% พิ 15:11 อ่านอย่างเดียว - คุณไม่สามารถบันทึกก... “7 52. สนามแม่เหล็กโลกมีประโยชน์ในด้านใด 53. ปรากฏการณ์ใดเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลก 54. แรงโน้มถ่วงของโลกหมายถึงข้อใด 55. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของแรงโน้มถ่วง ข้อเขียน จงหาค่าโมเมนต์และทิศทาง 4ไก ---

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!