สังคมศึกษา

สรุปศาสนาพราหมณ์-ฮินดูค่า
ขออนุญาตโพสต์ในนี้นะคะเนื่องจากโน้ตโพสต์ไม่ได้ค่า
ใครสนใจเข้ามาอ่านได้นะคะ ขอบคุณค่า❤️

๓ 2 ศศ่าสนาฆราหมณ-สินดู 2 7 ปฉันจําเิดในประเทศจินเดีย 2 '@@ เป็นศําสนาตั้งเดิมของช่นผ่าอารยัน 7 เทนเจ้าสูงสุด คือ พระปรมา๓มัน มีความเชื่อในพระตรีมูรติ คือ 'พระพรหม คือ ผู้สร้าง พระวิษณุ[พระนารายณ์] คือ ผู้คุ้มครอง ะอิศวร [พระศิวะ] คือ ผู้ทําลาย ได้แต่ ฤคเวท [บทสวดสรรเสริญเทพเจ้า) | ยชุ่รเวท[คู่มือพราหมณ์ในการ ทําพิจีบูช่าขัญ] | สามเวท [ใช้สวดชับคล่อมเทนเจ้า] | และอาธรรพเวท (เป็นมนต์คาลาทาไิสยศาสตร์|
.1 นิทายพรเณ ปับอีอพระพรหมเป็นเทนเจ้าสูงสุด 2 ปิททฝัวษณาพ (ลักริอวตาร] ปับอีอพระวิษณุ 3 ปิทาฝัศวะ ปับอือพระศิวะ มีศิวลึงค์เป็นสัญลักษณ์ 4. นิทายศากติ ปับถือเทนเจ้าที่เป็นสตรี. หลัดธรรม 10 ประการ 1 จดิ คือ ความพอใจ 2 คษมา คือ ความอ๑ทน 3. ทม» คือ ความจ่มใจ 4. อัส๓ยะ คือ การีมกระทําเยี่ยงโจร 5. เศาจะ คือ ความบริสุทธิ์ 6 อินหรียนิครหะ คือ การสํารวมอินหรีย์[ร่างจาย] 7. ซี คือ ความรู้ [ปัญญา] 8. วิทยา คือ ความรู้ [ปรัชญา] ๆ สัตยะ คือ ความชื่อสัตย์ .10. อโคชะ คือ ความไม่โกรธ. หลัดปรมาตบัน มีความชื่อว่า ปรมาตบัน หมายอึง พลังธรรมชาติ เป็นอมตรไม่มีเองต้นเละสนสุด. ส่วนวิญญาณ ย่อยรียจว่า อาตบัน ลัก 1 เศ ณา ม ด้วยเทรบ่าอวตมัเสองตพจ้าสู่ปรมาตบัน 3 ว่นปรัตต คือ เป็นวัยอยริปอยู่ปา 4. สีนยาสี คือ เป็นวัยสุดท้ายของชีวิตออหบวรเป็นสันยาส
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ