คณิตศาสตร์

ช่วยสอนหน่อยค่ะ งงมากกกกกก

เทแล้วเตม - เตมแต4 | เจือจางลงโดยกระทําคังนี ซ่ 100% ให้ น้้าดื่ม 2 ด้วยตวงลงในโถแก้ว | ส เล 0 นิคต้องการเติมนําลงในนําหวานสังเคราะหร ร” 9 > ษ์ ” ครั้งที่ 1 เทนําหวาน 2 ถ้วยตวงลงในโถแก้ว แล้วเตม | : แล วเต่มนําคม 2 ถ่วยต งงด งไ | คนส่วนผสมให้เข้ากัน ครั้งที่ 2 เทส่วนผสมในครั้งที่ 1 ออก 2 ถ้วยตวง แทน คนส่วนผสมให้เข้ากัน ครั้งที่ 9 เทส่วนผสมในครั้งที่ 2 ออก 2 ถ้วยตวง แล้วเดิมนําดื่ม 2 ถ้วยตวงลงไป แทน คนส่วนผสมให้เข้ากัน 2 1 - 2 454 ครั้งที่ 4 เทส่วนผสมในครั้งที 3 ออก 2 ถ้วยตวง แล้วเติมหําดื่ม 2 ถ้วยตวงลง'ไป ะ ต แทน คนส่วนผสมให้เข้ากัน นนําหวานเจือจางกีเปอร์เซ็น ซฆซ ง จงหาว่าส่วนผสมในครังที 4 เป็

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ