คณิตศาสตร์

ข้อนี้ทำยังไงค่ะ

ว ซื่อ๕ ถ้าซั่งในนั้ นั1 7 สังกะสีซิ่นหนึ่งเมื่อซั่งในอากาศจะหนัก 78.5 กรัม ถ้าขังในนําจะหนก 73.5 กรัม ลยากทราบว่า น้าหนักของสังกะสีเมื่อชั่งในนั้าน้อยกว่า อ ง เมือซังไบอากาศเท่าไร 8. ท่อระบายนําทรงกระบอกทําด้วยปูนซีเมนต์ วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง วงนอกของหน้าตัดได้ 0.425 เมตร ปูนซีเมนต์ที่หล่อหนา 0.038 เมตร จงหาความยาวของเส้นผ่านศูนย์ถลางวงไนของหน้าตัดที่เป็นส่วนกลวง 9. ธาตุในโตรเจน ออกซิเจน และไฮโตรเจน มีจุดหลอมเหลว -209.8 “( , -218.8 "0 และ -259.2 "0 ตามลําดับ อยากทราบว่าจุดหลอมเหลว สูงสุดและตําสุดของธาตุเหล่านี้ต่างกันกี่องศา 10. ธาตุออกซิเจน มีจุดหลอมเหลว -218.8 “(0 และมีจุดเดือด -183 “(: มบูน . เฒ่ จ ม ถ้าต้องการให้ธาตุออกซิเจนเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส จะต้อง เพิ่มอุณหภูมิอย่างน้อยที่สุดเท่าใด

คำตอบ

ข้อ 7. นำ 78.5-73.5 = 5 กรัมค่ะ
ข้อ 8. นำ 0.425- (0.038*2) = 0.349 เมตร
ข้อ 9. นำ -209.8-(-259.2) = 49.4 องศาเซลเซียส
ข้อ 10 นำ -183 -(-218.8) =35.8 องศาเซลเซียสค่า

แสดงความคิดเห็น