ภาษาอังกฤษ

ตอบอะไรคะ

1 ก เธทะ % %71 8ก9 ทอ 2 95 : ธท6รท ก@ 8 ๒ง !เทเร ลเฮลส- ก รทธ ลง0๐05 รเลทเทย ว 0: เสมัก7 ๐ เลด์เล!อ 1ร อ6 !0 ทล6 แก่ะ๑๕ เทา@ [6 ๊า ทลร >@] เท (ทเร เวเลอ@- 0 2. ธลแท เลแอ5 เด6เค่๐ [ลก ใ9 ทลงอ !! กี%อ 0 อ อ!@' : , ธลทา ใล63 ทเธ องอ๓ ผ่ล ๒อ๐๐สนรอ ไท6 ไวเฮ โลท 1๐อถร บ 1 ว ลเธส [ ๒๑อ เท เทเร น - 4. ธลท แดงอธร !9 ก 2 ป่าเร รเฮท? ว อน สู่อ เต่าธท ห0น 56@ ) 25. พทล! รทอน!ส ' 29. เพน 41 # 1 ไท6 ทเฮูท ง๐!ใล96. 1. โบเท (ทธ รห๓1อท ๐ศี ๒6๐สนร8 0 0 1 ว ๐ !ท6 !ทนทส่อร!อโกทา. 2. โอ๒6 อก นทา๒เอฮ!เล งทไท ห0น ๒6๐สนร6 9 3. ห่นทฑ/ 10 ฮู0 !ทรแต่ธ ไธ ๒นแสต่เทฮู ๒6๐สนรอ อ๐ ฝ่าธ ปฝ่านทส่อร1อเท. 4. /เพอเส นรไทย ท0น ทอ9!อ ทอทธ เท เท|ธ สกธล 0อ๐สนรอ ๐ ไทธ ทเฮท ง0!ใลดู๑ ปิเอ๐ย์0ท : กี!| เท ไท6 ๒อ!สทพ หค่ไท ทาอ ๐0่6๐! รอทไฮท0๐8 1., 2., ร 26. เฟ6 อ!| แทอพ เทล[ . ใจอ |ร ทอง เพอทีมทย โอ คีดเ5โ551 00เทอลญ. 1. 9ลท, ไทธ ๐0ททลกท'ร กั6เธ! 0ธร!ผ่อท!, เพลร ล กทลท๐เล| ผูธถเนร 2. ไทธ ๐00ทฏลทท'ร ก็ร! ม1ธรเต่อท1!, 98ธ 3. มําอ ๐0กทลกห'ร กโร! 01ธร 4. เท6 ๐0กทลทหทร, 3ลททา,

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ