ภาษาอังกฤษ

ตอบอะไรคะ

ธ0. โทด ตทอร! วนปัตเทอ เท เท๑ +/๐ศีส่ !3 ทอง/ 1๐๐1อ๕ อก เกณเลท ลอ. โทย 'รล. ๒. เก ๐. |5 ท๐ !๐๐ล1๐๕ ฮ่. ๐ก ส1. ๒8กอ หค่ชทอ๑ร ธท๑ ทลธ ๒๐๐๓ ส ทาพีน๐ทลไกล. ล. หค5ก๐5 ๒. รท๑ ๐. ทลร ๒๕๑ท ๐. ล 5 2. 4เธ ทอ พ๒๑๓ ส๒อน! 1๐ 1!ธลง6, ทอ ในททรส์ ๒ล๐6 ลกส์ ธรทาฟิธ๕ ล! ทท ลอ. “พอ6 ๒. 1๐ |6ลง6 ๐. ในเทอฮ์ ฮ่. ร๓ไอ๕ ชู3. 5ท๑ |ธ ร๐ เล๕ ๒6๐สนธรู@ รทร นทรณะไ@- 4ําอ6 ๐ไซ ท่อทฮ์ ฝากไร กทอ๐ฑเเกศ. # ล. 15 ๒. ๒๕6๐สนร6 ๐. กนกร ฮ. ทอ 4. /ฟรทท/ !ธ รลเส 1๐ ๒6 เท6 ทาลท ๐6 ออฮล1! ๐๐ทกิสอท! ล. |5 รลเสฮ่ ๒. !เท๑ ๐. ๓ ๕. ๐๐๓ทีฮ่อทเ ธ5. 8ทอ@ ส|เลหร ลง๐ผ่ร 1ล๐ทต ๐6 (ท6 16ส| ๒๐๒|อ6ทฑา. ล. ลงห0๐เส่ร ๒. ล๐เทย ๐ ๓ ฮ่. เอฆ์ ธุ6. ไผฟ๐๒๐ส่/ ๒อแอธงอสฮ่ เทล! ท6 1๐|ฮ่ ล หนแท. ส. ๒อ6!ไธงอส ๒. 1๐เสฮ่ ๐ ล ฮ่. หขา 6ธ7. ไท!ร ใลรพ ๐๐น!ส่ ท๐! ๒6 ทาลทลฮูอส์ 1๐ทอเษ. @ ใสร ๒. อ๐อนเส่ ๐. ๒อ6 ทาลทลฮูอธส์ ส๕. !๐ท6ไษ ห8. ๒8อ๐สนร8 ทเร 0๐๐6 6๓5๐ทลโญ ลทศ์ รเต้!, ทร 1ร .กีทด!ไม กีหอส์ โ%๐ทฑา ฝ่า6 ๐๐๓าฏลทห. ๕ 86๐ลนรธ ๒. ทเร ๐ ลทสศ์ ๕. ไร กิทลไท กีเธส ซู้9. 0๐ หอน ทาเทส ท็ |! ๐๐ธทเทศ เทธ พเทตส่อฟพ. ล 0๐0 ๒. ทาเทส ๐: ก ๑อ๑๓์กด 6๒0. (1 | (๓อห/ หทอธธ รทธ ไเโหธส่, | เห| ศุ๐ ลทส รอ6 ทธะ, ' ล@. พท๓๕ธ ๒. พ| ฮี๐ 0. ร66 ส่. ทอ /6 1 9๒6 พอ๒๒ ทร!99อ| พอนไ4 ไอขอ ท ฑ. โ พ@๑๐ 6 ร ไฟ วิดีได้ก็ยป56ๆม! 6(0) เป็ในจวิงเส่ม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ