คณิตศาสตร์

ทำยังไงคะ;-;ข้อ7😅

“ 0 5 ลแพทนทแพนะหกเหแตเลพห แก ๑ แลกย6ร๒ท นเก ๓ๆ : เน 0 มญูแพะ๒นเพ๒ด ๑1 : ] แท 11 411ง3 เรา ฆซะ โอแก6๒16๒๑ ทุ [แลกเทพแหลแหแก 6๒๕พลพาลิดปิน[ย[เพยพแต กิ0 ล ฆซะ ปแนแพขออณะ6แหแชเหะเษธหรดเเปน ผุธ ธิ16พดแนบเดนลแยยษทหเนพทแนแวนทหรตนห 1 ๑๐ 5=8> 1 ๒ซ 1 6 7 ”= ย #“ [ไขบ๒เปบรษะปุ6แพ1วบ6แขเพเห ร้ 6 รดทแพาทษเษนนแนต1ดอตกิ6แหนเแยแนแต เว 5 6 จ 5 ๒ 6 7 38 เม 8จ ' 6ต แน16นแทนแต 5 : ๑ = 6 ก เร ภา ร บ ข่ สกา ล นแพ๒เธแรง เแพทล6น๒เพนรษทธะษาทษเษเกแนเนกนนทน รษท[แอลแกย๒6ษพดลยษ์ ๒ษ๒ง 8แล ! : กตัหตน “ อ สณะสะฒ 2 ร :06๑[เอพกพแา6แพล / เก1 ๒ แบหนหูศพษารษทร ปรษา แนแหดแทนแหทรงทรล16แพแน6ล]โพ ณุ 1 4๐ ศึ ี " แนนเษแอเกเศเกตนแกกเลชร1 รษษาเย1นล6 หนแนาทน 018 - 1 8:6 ก เจนแพ1ดพแล1ล6 จจะ ไ ณเ่ นเงนกแนทหนรตนแขยณิน ด โ แล เองแน๒8 ไล ๑า7 ๒ ๑ ๕ [นเขนกนแหกตนหพอพแนแลพ ง % ยแนแหลตด6อลแห .แแพเละ :๑"0 เศษษนแหแล๒ ค ะ๑แร๒หท 21 หออเนเพลดเยก นเขนกแพแลษ[ แนกเล| 1 แท 6 ๒ 8 แแะเแพล6า6 ' กนแพนนหเดชาละแรแท เสนพนูนแนะแพกเลด2ร1 หกยนแกะหแแอลแ โ> '' 'ไกตเทานเธนกน 6 แะเษผมไล เนแหรแกหเลแฉตแพทเลยน

คำตอบ

ใบไม้เศษผัก : น้ำตาลแดง : น้ำตาลทรายแดง
*3* : 3/5 : 2/5
*15* : 15/20 : 10/25
3×5=15 แล้วนำ 5 ไปคูณ3/5กับ2/5 ค่ะ
ประมาณนี้ ของม.1ใช่ไหมคะ

คุณท้องฟ้า🌧🦄☁

ฮื้ออขอบคุณค่าาาา🙏คณิตศาสตร์เพิ่มม.2ค่าา😂

แสดงความคิดเห็น