คณิตศาสตร์

ไม่ค่อยเข้าใจช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่อยนะคะ

นที่โดยประมาณของรูปที่กําหนดให้ ก ชม ส#------ | 15 ขม ซ้ 4จ ง - ศคอบ ทีนทีโดยประมาณบของรูปที่กําหนคให้ ฑากับ2....... «ฟีวิ.ซม. จ ร่ ล็ขี้งเลีจเขยคช้ ! « ว5คด 1ชัชนคนาการ เดือนแตละแผนพันทีมาศภกัน และคัดบางสวนนบาคอกน รํ ' เ= 7” 3 จอากวูป จงใช้การเก็สบขนบาบ แพดงว่าวูปปี่เหยี่ยมค้าบชนาบ สิภ3021) บีพืนที่เท่ากับ รูปสี้เพลี่ยมผืนต้า /ไร้1"[” อ๊, จเสื เร ฆเล ณ ต) ารีกิด ใช้อับคบาการเสื้อนจุดมาหับกับ(การเสือนผบนขนาบ ) หรือให้สถงจุดบบคงที่ โยกพหวีดเลือนจุดคู่ล่าง ง , «้ + จะเพินว่าทีนทีทับกันสนีท สกบ

คำตอบ