คณิตศาสตร์

ช่วยทำหน่อยครับ

เรวงมหาดไทยได้สํารวจประชากรของประเทศ( 11,900 คน จากจํานวนประชากรทั่วประเทศซึ่งมีอยู่บ ะชากรที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป คิดเป็นกี่เท่าของจํา ประมาณ (เขียนคําตอบให้อยู่โนรูป «10' เมื่อ /, เป็นจํานวนนับที่น้อยที่สุดและ ก เป็นจํานวนเ เล 3 5+. อ๑ลจ๑=แต 33 0๐จ9จ
ก วะกณา14% ? ลูกบาศก์กิโลเมตร จงหาว่าปริมาตรของดวงอาทิตย์คิดเป็นประมาณถิด ออ8688 2๑๓๑๓๐9๑19อลลลลลขะมตอกอลคจะ9๐ ไฝ 1 ๑๓2 +ชวและ ูชะมมสะะ2๐5๐2: 146848๑9ล5๓๑ขอก๑๐๐อ๐0119๑๑691๐69999: ฝีฮง7 79ฮ็ ๑๑๑ล๑๑๑๑๓๓๑
อล๑9รล8ลออลหลอลหะอะคลงแจอลอนลลจ9ตลลตหอลแอแตลอลลจอนะม 2 โธ?ฝสโโโโไีโ0๑อลออจแลออ9อ9อลออจอนจน ดตลจยจออวตตนออนะแออแออแลนะละ 5ษ๒๒ 0 ภูบพนเซตปห๒ณุรซอ๒น หยมพรนแตระ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ